29 mei 2014

Afronden en doorgaan

 

Afronden en doorgaan

De eerste gewone raadsvergadering na de verkiezingen stond vooral in het teken van afronden van voorstellen uit de vorige collegeperiode en tegelijk doorgaan met deze dossiers voor de komende periode. Het ging vooral om ‘School Ringbaan’ en bouwen op voormalig Heijhorstterrein.Sinds de verkiezingen waren er tot de 27e nauwelijks ‘gewone’ onderwerpen behandeld. De installatie nieuwe raad, het debat over het coalitieakkoord en andere voornamelijk procedurele zaken bepaalden de inhoud van diverse raadsvergaderingen. Een drietal ruimtelijke onderwerpen vormden de hoofdmoot van de agenda.

Locatie School Akkerwindelaan / Ringbaan: stapje vooruit

Geruime tijd geleden had de gemeenteraad besloten om de vervangende nieuwbouw van ‘De Maatjes’ en ‘De Bruinhorst’ aan de Ringbaan te realiseren. Het vervolg van het proces kenmerkte zich door een moeizame besluitvorming. Er was onduidelijkheid over de financiële effecten en er was geen overeenstemming met de buurtbewoners.

Aan het eind van de vorige raadsperiode gaf de commissie het college opdracht om opnieuw met de buurt in overleg te gaan en zo snel mogelijk met aangepast plan te komen. Doel was om de bouw van de nieuwe school niet te vertragen.

Nu lag er een voorstel op tafel waartegen echter nog steeds bezwaren leefden bij een deel van de aanwonenden. Het voornaamste bezwaar betrof de oostelijke ontsluiting van de school in de bocht van de Ringbaan. De klacht van deze omwonenden was dat men onvoldoende bij het proces betrokken is geweest. De coalitiepartijen CU, CDA en SGP waren eensgezind in de beoordeling van de situatie. De buurt moest rechtgedaan worden maar de realisatie van de school mocht niet vertraagd worden. Gezamenlijk dienden de drie partijen een amendement in waarin een oplossing voorgesteld werd om uit deze impasse te komen. Door aanname van het geamendeerde voorstel kan de bestemmingsplanprocedure in gang gezet worden.

Ruimtelijke ontwikkeling voormalig Heijhorst terrein: mooi maar met prijskaartje

Op 6 maart jongstleden stelde de raad het bestemmingsplan voor het voormalige Heijhorstterrein vast. Bij een onderdeel, de bebouwing van de zogenaamde paardenwei achter de Holevoetlaan, waren bezwaren gerezen van omwonenden. De SGP vond destijds dat de bestemmingsplanprocedure snel door moest gaan, maar tegelijkertijd moest het college zich maximaal inspannen om zoveel mogelijk aan de bezwaren van de omwonenden tegemoet te komen.

Namens het college heeft burgemeester Visser dit voortvarend opgepakt. Het resultaat mag er zijn. Het zogenaamde ‘kampje’ verdwijnt en in plaats daarvan komen op de paardenwei laagbouw en seniorenwoningen. Door dit voorstel zijn de bezwaren van de bewoners weggenomen. “In ruimtelijk opzicht is deze aanpassing een sterke verbetering. Waarvoor onze complimenten. Financieel worden we er uiteindelijk niet slechter van, maar een goedkope oplossing is het niet. De SGP gaat daarom schoorvoetend akkoord met dit voorstel”, aldus raadslid Zwankhuizen. Het voorstel werd raadsbreed aangenomen.

Paardenhouderij op Gooswilligen: afgeblazen

Al een aantal malen is in de raad en commissie gesproken over een verklaring van geen bedenking tegen een paardenhouderij op Gooswilligen 19. De eigenaar van dit perceel wil een paardenhouderij realiseren maar dat stuit op bezwaren van de eigenaar van Gooswilligen 17. De SGP heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat dit onderwerp strikt ruimtelijk beoordeeld moet worden, zonder de achtergrond van de conflictsituatie in ogenschouw te nemen. Op grond van zakelijke en ruimtelijke overwegingen was en is de SGP voor het afgeven van een verklaring van geen bedenking. Op deze avond volgde de definitieve stemming over het onderwerp. Alleen GBS en SGP waren voor. Daarmee is de paardenhouderij op Gooswilligen definitief van de baan.