19 november 2022

Advies ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg

Advisering terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg

Het toekomstige industrieterrein aan de Stationsweg houd de gemoederen in ons dorp al een tijdje bezig. In deze raadsvergadering vroeg het college aan de raad of ze een positief advies wilden geven om het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg ter inzage te gaan leggen voor iedereen. Belangrijkste motivatie hierbij was de verwerking van alle zienswijzen die ingediend zijn inde afgelopen periode. Toch waren er bij de coalitie en dus ook bij onze fractie nog een aantal bedenkingen die zijn verwerkt in een amendement.

Ondergetekende, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2022, overwegende dat,

● er grote belangstelling bestaat van Scherpenzeelse bedrijven om zich in Scherpenzeel te willen vestigen;

● er belangstelling bestaat bij Scherpenzeelse ondernemers, die zich inmiddels elders hebben gevestigd, om terug naar Scherpenzeel te komen;

● vanaf het begin van de ontwikkeling van dit bedrijventerrein de voorwaarde is gesteld dat de percelen bij voorrang worden uitgegeven aan (voormalige) Scherpenzeelse bedrijven;

● onduidelijkheid bestaat over een transparant uitgifte-/toewijzingsbeleid en het de vraag is of we dit voldoende kunnen waarborgen in het bestemmingsplan;

● onduidelijkheid bestaat over de vestigingsvoorwaarden en het de vraag is of we dit voldoende kunnen waarborgen in het bestemmingsplan;

● onduidelijkheid bestaat over de beheerskosten van het groenonderhoud en over de collectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen, energieverbruik en -opwekking en het de vraag is of we dit voldoende kunnen waarborgen in het bestemmingsplan.

Stelt voor:

1. Het college mee te delen dat ten aanzien van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg de bij de raad reeds eerder opgehaalde kaders op een juiste wijze zijn verwerkt.

2. Het college mee te delen dat ten aanzien van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg de volgende onderdelen onvoldoende zijn gewaarborgd in het ontwerp-bestemmingsplan:

a. Een transparant, openbaar en onafhankelijk uitgifte- en toewijzingsbeleid van de percelen op het onderhavige bedrijventerrein;

b. verbod op verhuur / commercieel beleggen met een kettingbeding gedurende vijf (5) jaren;

c. de verdeling van de beheerskosten van het groenonderhoud;

d. de collectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen, energieverbruik en energie-opwekking.

3. Het college mee te delen dat de raad er niet van overtuigd is dat de onder beslispunt 2 genoemde onderdelen voldoende gewaarborgd kunnen worden in het bestemmingsplan.

4. Het college mee te delen dat de onder beslispunt 2 genoemde onderdelen juridisch houdbaar en ondubbelzinnig gewaarborgd moeten worden alvorens het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg ter inzage wordt gelegd, omdat dit onlosmakelijk verbonden is met de politieke overwegingen van de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

5. Geen referendum te organiseren zoals verzocht bij brief van 5 januari 2022 door de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond.

 

Advies ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Stationsweg