7 juli 2011

Aanpakken

Aanpakken

Datum: 04-07-2011

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces op 29 juni stond vooral in het teken van aanpakken. Zo lagen er voorstellen op tafel voor verbetering van de villa bij het gemeentehuis om te ambtenaren te huisvesten en voor uitbreiding van de begraafplaats. De gemeenteraad nam de besluiten, al ging het allemaal niet vanzelf. Tussendoor werd de financiële rapportage ook nog besproken en stond de raad lang stil bij kleine details.

 

Opknappen villa gemeentehuis
Een aantal jaren geleden kocht de gemeente de villa aan de Stationsweg, voor het gemeentehuis. De SGP was destijds tegen omdat deze partij niet graag geld in kantoorpanden stopt. Geen handige investering zei de fractie toen. Maar omdat nu RSW niet doorgaat en de huur van de tijdelijke ruimte bij Van Heugten reeds was opzegt, moeten de ambtenaren worden gehuisvest in de villa.
Het voorstel om de villa te renoveren, met een budget van 160.000, is een hele klus volgens wethouder  Vreeswijk. De GBS wilde ook het dak aanpakken en diende daarvoor een motie in. De SGP zag wel wat in het idee, maar wilde er niet nog meer geld bijleggen. De VVD ging wel erg ver: ze stelden voor om de toegankelijkheid van de beide gebouwen te vergroten door het aanbrengen van een glazen verbinding tussen de Buitenplaats en de villa inclusief een lift. Fractievoorzitter Dijkstra diende daarom een amendement in. Het zou 150.000 euro gaan kosten. Dat ging de raad veel te ver. Bijzonder was ook dat Dijkstra tijdens de raad het benodigde bedrag ineens verlaagde naar 100.000. Dat maakte zijn verhaal niet geloofwaardig. Alleen DS steunde voorstel. Mulder van de SGP deed een ander voorstel:  vroeg of de wethouder kon toezeggen een onderzoek te doen naar kwaliteit van dak en wat een lift zou kosten. Het amendement werd middels stemming verworpen en de motie werd ingetrokken door de GBS omdat de raad voor het voorstel van de SGP stemden. Wordt dus vervolgd.

 

Uitbreiding begraafplaats
Jarenlang pleitte de SGP voor de tijdige uitbreiding van de begraafplaats ‘Lambalgen’.  De fractie was blij dat het vorige college een plan presenteerde voor uitbreiding van de begraafplaats.  Bij het aantreden van het nieuwe college heeft wethouder Vreeswijk de plannen bestudeerd en het college besloot daarop de plannen aan te passen. Met een beetje extra geld worden nu 200 graven extra gerealiseerd wat een voldoende uitbreiding is voor 15 jaar.
Namens de SGP gaf raadslid Zwankhuizen aan waarom hij het voorstel van het college steunde. “We hebben altijd gepleit voor een tijdige uitbreiding met voldoende capaciteit. Dat wordt nu gerealiseerd”. Verder gaf hij aan dat het nieuwe gedeelte een meer traditionele indeling krijgt. Ook daarmee is de SGP tevreden. “De indeling van de huidige begraafplaats is op zijn zachts gezegd niet zonder discussie. Nu is ook daaraan wat gedaan. Verder betoogde hij dat deze uitbreiding mogelijkheden biedt om de aula en de parkeergelegenheid aan te pakken. Als laatste gaf hij aan dat zijn fractie zeer gereserveerd staat ten opzichte van ruimen. “Onze lijn is dat ruimen van graven voor een dorp als Scherpenzeel met een ruime omgeving niet nodig is om op korte termijn ruimte te creëren.” Hij kritiseerde tevens de toon waarin VVD-er Dijkstra samen met DS een motie over het inzetten van ruimen in Scherpenzeel toelichtte. Zwankhuizen: “Dijkstra begint goed door te zeggen dat hij er anders tegenaan kijkt maar vervalt vervolgens in een nonchalance die bij dit onderwerp totaal ongepast is.”

 

Sfeer
En laat werd het, deze laatste raadsvergadering.  Dat kwam niet door bespreking van de financiële rapportage. Die was niet bijster positief, in het eerste jaar komt de gemeente behoorlijk wat geld tekort. Van Deelen wees daar namens de SGP fractie op. Hij gaf ook aan dat een financiële rapportage geen nieuw beleid mag bevatten. Dat dit nu wel het geval is, is te verklaren in verband met de ambities van het nieuwe college.
Toch duurde dit agendapunt maar kort. Tijdrovend was de manier waarom de meningsvorming tussen coalitie en oppositie verliep. Daarnaast werd het college nogal eens bevraagd op praktische zaken die volgens de SGP puur uitvoerend zijn en dus aan het college. Het ging bijvoorbeeld over een wegversmalling, een verklaring van geen bezwaar voor nieuwbouw van huizen en een bedrijf, een bomenaanplant enzovoorts. Zwankhuizen gaf zijn commentaar op deze zaken door de algemene lijn van de SGP kort te verwoorden: “De SGP praat graag over kaders en visievorming maar niet graag over details van de uitvoering. Laat het college die dingen maar lekker zelf uitzoeken.”