HomePartijVerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma 2018

verkiezingsprogramma 2018

Voorwoord


Een verkiezingsprogramma schrijven is nuttig. Het dwingt tot nadenken over de achterliggende periode. Wat is bereikt en wat kan beter? Bovenal dwingt het tot nadenken over de toekomst van ons dorp. Visie is nodig om onze kleine maar mooie gemeente levenskrachtig en toekomstbestendig te houden. Voor iedereen. Voor jong en oud.


Een verkiezingsprogramma schrijven is ook veel werk. Gelukkig sta je daar als lijsttrekker niet alleen voor. Veel werk is daarvoor verzet door leden van het campagneteam en anderen uit de achterban. Hartelijk dank daarvoor. Een bijzonder woord van dank is op zijn plaats aan inwoners, ondernemers, en deskundigen uit de samenleving. Jullie commentaar houdt ons als politici scherp.


Ons programma is principieel en praktisch. Met een heldere en herkenbare boodschap. Voor heel de samenleving. Voor jong en oud. Ik nodig u uit verder te lezen.


Maarten Zwankhuizen, januari 2018Inhoudsopgave


Voorwoord
Inhoudsopgave
Helder en herkenbaar!
Vanuit ons beginsel 
Voor ons dorp 
Met oog voor de praktijk
Zo’n dorp willen we zijn! 

 
1. Kernwaarden en drijfveren
    Politiek volgens Bijbelse norm 
    De waarde van de zondag
    De overheid in dienst van God


2. Bestuur en ondersteuning
    Interactie met inwoners
    Besturen mét de samenleving
    Zichtbaarheid
    Integriteit
    Zelfstandigheid en samenwerking in Regio FoodValley
    Financiën

 
3. Veiligheid
    Preventie
    Politie
    Brandweer


4. Verkeer en vervoer
    Verkeer en veiligheid
    Verkeer en parkeren 
    Verkeer en toekomst


5. Economie
    Werkgelegenheid en bedrijvigheid 
    Agrarische ondernemers
    Winkels
    Visie op arbeid
    Digitale en mobiele bereikbaarheid


6. Onderwijs
    Onderwijshuisvesting
    Leerlingenvervoer
    Onderwijs en zorg
    Kinderopvang


7. Sport, cultuur en recreatie
    Sport
    De Breehoek
    Cultuur
    Evenementen
    Recreatie


8. Sociaal domein
    Algemeen
    Jeugdzorg
    Zorg en welzijn (Wmo)
    Werk, inkomen en participatie


9. Volksgezondheid en milieu
    Volksgezondheid
    Begraafplaats en aula
    Beheer van openbare ruimte
    Milieu en leefomgeving
    Milieu en afval
    Duurzame energievoorziening en energietransitie


10. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
    Ruimtelijke ordening
    Volkshuisvesting


Helder en herkenbaar!


Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de SGP in Scherpenzeel. U leest waar de SGP-fractie zich voor in wil zetten. Deo volente. Voor héél de samenleving. Op een heldere en herkenbare manier.


Vanuit ons beginsel


De SGP staat voor politiek, gebaseerd op de Bijbel en de belijdenisgeschriften.

Concreet:

• Vóór zondagsrust;
• Vóór christelijk karakter van ons dorp;
• Vóór samenleving die omziet naar elkaar.

Voor ons dorp


De SGP staat voor Scherpenzeelse politiek, voor héél de samenleving.

Concreet:

• Inzet voor goede zorg voor jong en oud;
• Inzet voor wonen en werken;
• Inzet voor veiligheid.

Met oog voor de praktijk


De SGP staat voor politiek met een praktische insteek.

Concreet:

• Meer in oplossingen denken;
• Meer flexibiliteit in plannen en regelgeving;
• Meer betrekken van inwoners bij projecten.

Terug naar boven

Zo’n dorp willen we zijn!


Scherpenzeel heeft een mooie dorpskern, met kerk en plein. Aantrekkelijke, groene wijken om te wonen. Het voorzieningenniveau is op peil. Dat willen we zo houden. Dan moeten we dus scherp blijven en nadenken over onze toekomst. De kernvraag is: wat voor dorp willen we zijn? In de visie van de SGP is Scherpenzeel een dorp waar alleenstaanden, gezinnen met kinderen en ouderen levensloopbestendig kunnen wonen. Waar mensen omzien naar elkaar en de zorg op orde is. Waar voldoende werkgelegenheid is en blijft. Waar lokale bedrijven kunnen groeien. Waar bestaande bedrijventerreinen gerevitaliseerd worden. Waar voorzieningen in stand gehouden kunnen worden. Waar mogelijkheden zijn om de centrumroute en de Marktstraat en de twee winkelgebieden een facelift te geven. Waar we duurzaam leven en werken. En waar het christelijk karakter van de samenleving behouden blijft. Daar wil de SGP de schouders onder zetten!1. Kernwaarden en drijfveren


De SGP is een christelijke partij. Wij baseren onze politieke visie op de Bijbel en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Politiek volgens Bijbelse norm


De SGP staat voor politiek volgens de Bijbelse norm. Die norm bepaalt hoe wij ons gedragen moeten ten opzichte van God en onze medemens. Ook de overheid moet het welzijn van inwoners vanuit christelijke waarden en normen dienen. De Nederlandse geschiedenis en cultuur zijn gestempeld door het christendom.

Concreet:

• Handhaving van het ambtsgebed;
• Meer en gestructureerd betrekken van kerkgenootschappen bij maatschappelijke vraagstukken.

De waarde van de zondag


God heeft in Zijn wijsheid en goedheid een rustdag aan de mens gegeven. Die rustdag is bedoeld om God en elkaar te dienen. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk om wekelijks een dag van rust en bezinning te hebben.

Concreet:

• Geen koopzondagen: winkels zijn dicht op zondag en op christelijke feestdagen;
• Geen openstelling zwembad op zondag;
• Geen openstelling de Breehoek op zondag, uitgezonderd de kerk;
• Geen (sport)evenementen op zondag;
• Geen verandering in beleid als gevolg van eventuele intrekking Zondagswet.

De overheid in dienst van God


De SGP gelooft dat de overheid Gods geboden inhoud moet geven in het maatschappelijke leven. De SGP wil daarom geen overheidsgeld besteden aan zaken die haaks staan op de Bijbelse boodschap.

Concreet:

• Doelstellingen en activiteiten van subsidieontvangers mogen niet in strijd zijn met de Bijbel;
• Ook organisaties met een christelijke levensbeschouwelijke identiteit komen in aanmerking voor gemeentelijke subsidies;
• Geen aanstootgevende reclame.

Terug naar boven


2. Bestuur en ondersteuning


De SGP vindt dat de gemeente er is voor de inwoners. En niet andersom. De gemeente dient echter wel het algemeen belang.


Interactie met inwoners


Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners en moet dicht bij de inwoners staan. Daarmee vergroot de gemeente de betrokkenheid van inwoners.

Concreet:

• Het gemeentebestuur zoekt actief contact met de samenleving en peilt vooraf wat er leeft bij besluiten die inwoners raken;
• Het gemeentebestuur is toegankelijk;
• Het gemeentebestuur laat inwoners meedenken en adviseren bij projecten;
• Het gemeentebestuur motiveert tegenover de samenleving welke keuze het maakt.


Besturen mét de samenleving


We leven inmiddels in een participatiemaatschappij. Er wordt vaker een beroep gedaan op zelfredzaamheid. De verzorgingsstaat zoals we die kenden komt niet meer terug. Daarom wordt van inwoners een actieve houding gevraagd. Wat de inwoner zelf kan aanpakken, moet de overheid niet overnemen. Veiligheid, leefbaarheid en zorgaanbod vormen echter kerntaken van de gemeente.

Concreet:

• Het gemeentebestuur stimuleert en ondersteunt maatschappelijke en particuliere initiatieven waar dat mogelijk is;
• Het gemeentebestuur maakt zich hard voor de meest kwetsbaren;
• Het gemeentebestuur geeft veiligheid voor inwoners hoge prioriteit.

Terug naar boven


Zichtbaarheid


De gemeentelijke overheid staat dicht bij de inwoners. Bestuur en raadsleden zijn daarom zichtbaar, bekend en benaderbaar.

Concreet:

• Er is heldere en voldoende communicatie tussen gemeentebestuur en inwoners;
• Het gemeentebestuur is zichtbaar in de samenleving;
• De huisvesting van de gemeente is toereikend voor de dienstverlenende taak en sluit aan bij de behoefte van de samenleving;
• De huisvesting van de gemeentelijke organisatie heroverwegen als er financiële voordelen zijn en/of wanneer de kwaliteit van de dienstverlening daardoor aantoonbaar verbetert;
• Openingstijden van het loket afstemmen op de behoefte van de inwoners.


Integriteit


Integer handelen van publieke bestuurders en politici is onmisbaar.

Concreet:

• Bestuurders zijn eerlijk en integer en willen zich daar waar nodig verantwoorden;
• Integriteit is vanzelfsprekend voor de ambtelijke organisatie;
• Besluitvorming is transparant.

Terug naar boven


Zelfstandigheid en samenwerking in Regio FoodValley


Scherpenzeel is een kleine gemeente in een regio met grotere gemeenten. Dat vraagt om een professionele en efficiënte organisatie die de kerntaken van de gemeente kan uitvoeren. Samenwerking met andere gemeenten is onmisbaar voor de dienstverlening. Volwaardig blijven participeren in FoodValley vormt daarvoor een randvoorwaarde.

Concreet:

• Scherpenzeel is een zelfstandige gemeente;
• Stimuleren verdere samenwerking met andere gemeenten;
• De primaire samenwerkingspartners bevinden zich in regio FoodValley;
• Samenwerkingsvormen waardoor de gemeentelijke identiteit verloren gaat, worden niet gesteund;
• Scherpenzeel blijft positief-kritisch op gemeenschappelijke regelingen;
• Scherpenzeel is voorstander van een roulerend voorzitterschap van de regio-voorzitter ter vergroting van de betrokkenheid van de deelnemende gemeenten.


Financiën


De SGP streeft een heldere en degelijke begroting na. De SGP is voorstander van een kleine, slagvaardige overheid. Efficiency, soberheid, lage belastingdruk zijn uitgangspunten.

Concreet:

• De meerjarenraming is structureel sluitend;
• Het financiële beleid steunt op de meerjarenraming;
• Reserves worden alleen ingezet voor de geoormerkte doeleinden;
• Structurele uitgaven zijn van een structurele dekking voorzien;
• De lastendruk stijgt bij voorkeur niet meer dan het inflatiepercentage;
• Bij tekorten op de begroting dient eerst gekeken te worden naar bezuinigingen.

Terug naar boven


3. Veiligheid


Inwoners willen veiligheid in hun huis, in hun wijk, in het verkeer, op school en op het werk. De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid.


Preventie


Preventie is het belangrijkst, daarna volgt handhaving. Vandalisme, overlast en geweld - ook tegen hulpverleners - wordt niet getolereerd.

Concreet:

• Huidige bezetting BOA handhaven;
• Blijvend inzetten op buurtpreventie, deelname burgernet, WhatsApp-groepen en AED-projecten;
• Voorlichting over sociale veiligheid op basisscholen;
• Extra aandacht voor jeugd en gezinnen met complexe problemen;
• Intensieve inzet op matiging van alcoholgebruik door voorlichting en controle, geen alcohol op straat;
• Sluitingstijden van de horeca vervroegen, met vooral op zaterdagavond 24:00 uur als uiterste sluitingstijd;
• Het einde van de schenktijd in sportkantines en 'De Breehoek' is uiterlijk 24:00 uur;
• De verstrekking van alcohol wordt enige tijd vóór sluitingstijd gestopt;
• Hangjongerenproblematiek niet alleen benaderen met handhaving, maar ook met begeleiding en gesprek.

Terug naar boven


Politie


Criminaliteit verschuift van de stad naar het platteland. Drugsdelicten, (auto)criminaliteit en ondermijnende zakelijke activiteiten op bedrijventerreinen nemen toe. Het is noodzakelijk om met alle partners samen te werken.

Concreet:

• Wijkagenten zijn onmisbaar voor de veiligheid;
• Het spreekuur van de politie blijft aanwezig. Uitsluitend digitaal aangifte doen is niet toereikend;
• Gemeenteraad bepaalt lokale prioriteiten in het lokaal veiligheidsbeleid;
• Gemeente hanteert een streng anti-drugsbeleid;
• Gemeente zet zich maximaal in voor het realiseren van minimaal de afgesproken normen voor aanrijtijden van politie, ambulance en brandweer;
• Deelname burgernet en WhatsApp-groepen stimuleren.


Brandweer


Brandweer en ambulancezorg zijn belangrijke schakels in de zorg en veiligheid voor inwoners. Er zijn regionale samenwerkingsverbanden, maar de gemeente moet volop aandacht aan dit thema blijven geven.

Concreet:

• Het gemeentebestuur houdt goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleert werving van nieuwe vrijwilligers indien nodig;
• Bij een ramp of crisis is de gemeente volledig voorbereid op haar taken, ook in regionaal verband;
• Voorbereiding, samenwerking en oefeningen verdienen veel aandacht;
• De gemeente behoudt de regie en beheerst de communicatie bij crises;
• Behouden van het huidige kwaliteitsniveau van personeel en uitrusting in ons dorp;
• De brandweerkazerne blijft in Scherpenzeel.

Terug naar boven


4. Verkeer en vervoer


De SGP zet sterk in op veiligheid van verkeersdeelnemers. Knelpunten in verkeer en parkeren vragen blijvend aandacht en oplossing. Verkeers- en parkeerproblemen kunnen niet opgelost worden zonder inbreng van aanwonenden en andere betrokkenen. Gebruik van het openbaar vervoer moet goed worden gefaciliteerd.


Verkeer en veiligheid


Het openhouden van de centrumroute en Markstraat is cruciaal voor bereikbaarheid van winkels en voorzieningen in Scherpenzeel. Veiligheid van het verkeer verdient de hoogste aandacht.

Concreet:

• Actuele verkeersknelpunten, indien ze zich voordoen, snel aanpakken, altijd met inbreng van bewoners en belanghebbenden. De ideeën van bewoners en andere belanghebbenden moeten zwaar meewegen in de besluitvorming;
• Alert blijven op sluipverkeer in centrum of andere routes (denk aan Industrielaan);
• Blijvend aandacht voor veilige fiets- en wandelroutes van en naar de scholen en andere belangrijke instellingen;
• Verkeersveiligheid moet worden bevorderd, ook wanneer dat 30-km zones betreft;
• Gemeente handhaaft op snelheidsovertredingen op centrumroute, Industrielaan en elders.

Terug naar boven


Verkeer en parkeren


Voldoende parkeergelegenheid is belangrijk.

Concreet:

• De in gang gezette verbetering van de centrumroute (inrichting, verkeer, parkeren; laad- en losstroken) dient voortvarend uitgevoerd te worden;
• Parkeerproblemen in wijken worden met inbreng van bewoners opgelost;
• De blauwe zone aanpassen als het de winkelfunctie verbetert, rekening houdend met bewoners;
• De blauwe zone zo mogelijk instellen voor de hele week rondom Plein 1940 tot aan het Oosteinde, de Marktstraat en Weijdelaar, inclusief ’t Foort;
• Alert blijven op mogelijkheden om parkeergelegenheid in winkelgebieden beter te benutten en te vergroten.

Terug naar boven


Verkeer en toekomst


Nieuwe energiebronnen in het vervoer vragen aandacht. Openbaar vervoer blijft belangrijk.

Concreet:

• Elektrische auto’s en fietsen hebben toekomst. Onderzoek is nodig welke rol de gemeente kan hebben om aantal en verdeling van oplaadpunten voor auto’s en fietsen te optimaliseren;
• De busverbinding blijft gebruik maken van de centrumroute;
• Scherpenzeel spant zich in voor een betrouwbare busverbinding tussen Veenendaal-De Klomp en Amersfoort/Utrecht.
• Scherpenzeel spant zich in voor een betere openbaar vervoersverbinding met Barneveld.

Terug naar boven


5. Economie


De economie is nodig om in ons levensonderhoud te voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief moet rentmeesterschap inhoud gegeven worden. Blijvende aandacht voor bedrijvigheid is hard nodig.


Werkgelegenheid en bedrijvigheid


De SGP vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Regels zijn er om bedrijven te beschermen en te reguleren - niet om ze te belemmeren.

Concreet:

• Gemeente staat voor de bedrijven in Scherpenzeel;
• Bestaande bedrijven moeten kunnen groeien en uitbreiden;
• Nieuwe kleinschalige bedrijven zijn welkom;
• Gemeente faciliteert uitbreiding bedrijventerrein;
• Plaatselijke ondernemers maximaal betrekken bij opdrachten van de gemeente;
• Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven;
• De gemeente werkt nauw samen met de ondernemersvereniging;
• Procedures en vergunningverlening dienen zo efficiënt mogelijk worden ingericht;
• Toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door samenhangend beleid in regio FoodValley;
• Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker en duurzaam.

Terug naar boven


Agrarische ondernemers


Boeren en andere ondernemers in het buitengebied zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening en spelen een belangrijke rol in natuurbeheer en het behoud van ons landschap. Er moet ruimte zijn om hun bedrijf economisch gezond te houden. Schaalvergroting is daarbij onvermijdelijk. Regelgeving moet een steun in de rug zijn in plaats van een stok tussen de spaken.

Concreet:

• Bij uitbreiding van bedrijven faciliteert de gemeente welwillend, er moet een beleidsvrijheid zijn om bedrijven te behouden;
• Aandacht voor verbreding en functieverandering;
• De gemeente zet waar nodig de menukaart/plussenbeleid in om extra mogelijkheden voor bedrijven te scheppen, zowel qua uitbreiding als functieverandering;
• Functieverandering blijft maatwerk;
• Een goede landschappelijke inpassing bij schaalvergroting is vanzelfsprekend;
• Beperkte woningbouw en beperkte uitbreiding van woonfuncties als gevolg van functieverandering in buitengebied moet mogelijk zijn, maar zonder dat dit beperkingen oplevert voor bestaande of nieuwe te vestigen bedrijven.


Winkels


Scherpenzeel heeft een aantrekkelijk winkelbestand. Een mooie kern met dorpskerk en plein. Dat willen we graag zo houden.

Concreet:

• Scherpenzeel blijft een aantrekkelijk boodschappendorp met sub-regionale functie;
• Bestaande en nieuwe winkels worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle procedures en processen kunnen doorlopen;
• De weekmarkt blijft fungeren als trekker van winkelpubliek;
• Regels moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn;
• Lokale lasten moeten worden beperkt;
• Flexibele bestemmingsplannen zijn nodig, de woonfunctie mag de winkelfunctie niet belemmeren, ook niet vanwege te veel ontheffingen voor de blauwe zone.

Terug naar boven


Visie op arbeid


Wij willen de lokale economie stimuleren door een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze inwoners te creëren. Daarom verwachten wij van onze lokale bedrijven dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen bij de maatregelen voortkomend uit de participatiewet.

Concreet:

• Een grotere waardering voor onbetaald werk zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg;
• Voldoende werkgelegenheid in ons dorp;
• Promoten van werkgeversservicepunt van FoodValley voor vervullen van vacatures;
• Een regionaal onderwijsaanbod dat aansluit op de arbeidsmarkt (FoodValley);
• Vrijstelling van sollicitatieplicht voor alleengaanden met jonge kinderen of mensen met een zieke partner.

Terug naar boven


Digitale en mobiele bereikbaarheid


Digitale en mobiele bereikbaarheid is van groot belang voor inwoners, huishoudens, winkels, ondernemers en (agrarische) bedrijven.

Concreet:

• Gemeente spant zich maximaal in voor verbetering van de digitale bereikbaarheid in de bebouwde kom en het buitengebied, bijvoorbeeld door aanleg van glasvezel in buitengebied en in de bebouwde kom te stimuleren;
• Gemeente spant zich maximaal in voor verbetering van mobiele bereikbaarheid in buitengebied en in de bebouwde kom.


6. Onderwijs


De gemeente heeft een taak bij lokaal onderwijsbeleid, passend onderwijs, leerlingenvervoer, nieuwbouw en uitbreiding van scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en toezicht op de leerplicht. De SGP vindt de vrijheid van onderwijs absoluut leidend.


Onderwijshuisvesting


De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen.

Concreet:

• Schoolbesturen en gemeente voeren periodiek overleg over de noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen van de huisvestingvoorzieningen;
• Extra aandacht en budget voor noodzakelijke aanpassing van huisvesting als gevolg van passend onderwijs;
• Bij aanpassingen van de huisvesting is duurzaamheid een concrete en vaste overweging.


Leerlingenvervoer


De gemeente bekostigt leerlingenvervoer. Dit geldt voor leerlingen die door een beperking niet zelfstandig naar een passende school kunnen en voor leerlingen met een beperking die verder moeten reizen omdat er geen school met een passende identiteit in de buurt is. Door de komst van passend onderwijs hoeven leerlingen soms minder ver te reizen.

Concreet:

• Vervoer om geschikt onderwijs te kunnen volgen passend bij de identiteit en bij de beperking van de kinderen is belangrijk.

Terug naar boven


Onderwijs en zorg


Sommige leerlingen hebben naast ondersteuning in het onderwijs ook aanvullende zorg nodig. Ze kunnen zich bijvoorbeeld fysiek of mentaal niet alleen redden op school. Onderwijszorgarrangementen regelen een combinatie van onderwijs en zorg op school.

Concreet:

• De gemeente zorgt voor begrijpelijke en toegankelijke informatie bij begeleiding van leerlingen die (complexe) sociale en medische zorg nodig hebben;
• Zorgaanbieders moeten passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school. Dat geldt niet alleen voor geïndiceerde, maar ook voor kortdurende zorg;
• Gemeente en scholen werken samen aan de optimale begeleiding en zorg voor leerlingen, onder andere via Centrum voor Jeugd en Gezin. Scholen hebben de vrijheid om dit vorm te geven, passend bij de identiteit van de school.


Kinderopvang


Zorg en opvoeding van kinderen voor, tijdens en na schooltijd is primair een verantwoordelijkheid van de ouders. Naar onze vaste overtuiging is opvoeding in het gezin de beste basis voor de toekomst van de jeugd.

Concreet:

• Onderwijs is dé primaire taak van scholen;
• Zorg voor kinderopvang en buitenschoolse opvang is geen kerntaak van de gemeente;
• Indien scholen willen participeren in dergelijke opvang, behoort dit tot de vrijheid van het schoolbestuur.

Terug naar boven


7. Sport, cultuur en recreatie


De SGP wil een samenleving die mensen verbindt. Cultuur en cultuurgeschiedenis kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dat geldt ook voor verantwoord samen recreëren en sporten. Hiervoor mag gemeenschapsgeld gebruikt worden. De SGP pleit daarbij wel voor soberheid, efficiëntie en matigheid bij financiële ondersteuning door de gemeente.


Sport


De SGP ziet de positieve kanten van sport en beweging, ook voor jongeren. Sport kan een positieve bijdrage leveren aan ontwikkeling van met name jongeren en werkt preventief voor de gezondheid. Recreatieve sporten en programma’s voor ouderen en gehandicapten verdienen positieve aandacht.

Concreet:

• Stimuleren van beweging en gezondheid via scholen;
• Gemeente en verenigingen hebben beide belang bij zelfredzame verenigingen;
• Exploitatie is primair een verantwoordelijkheid van verenigingen;
• Exploitatiekosten van de sportvoorzieningen worden voor een belangrijk deel door verenigingen zelf en andere gebruikers betaald.

Terug naar boven


De Breehoek


Een functionele sporthal is voor de SGP een voorziening waarvoor gemeenschapsgeld gebruikt mag worden. Naast de sporthal is het gebouw vooral ingericht als Kulturhus en beschikt het over verschillende zalen. De exploitatie van dit gedeelte is een voortdurende bron van zorg. Omzet en kostenontwikkeling vragen blijvende aandacht.

Concreet:

• Beheer van De Breehoek is erop gericht de exploitatie sterk te verbeteren;
• Bij beheer en exploitatie is een mentaliteitsverandering nodig, te gemakkelijk wordt een beroep gedaan op gemeenschapsgeld;
• Nieuwe initiatieven voor verbetering van de exploitatie mogen niet strijden met het christelijke karakter van ons dorp;
• Heroriëntatie op de functie en de toekomst van het cultuurgedeelte (het niet-sporthalgedeelte).


Cultuur


Behoud van cultuurhistorische waarden in de kern en in het landschap is belangrijk. Deze waarden mogen afgewogen worden tegen andere belangen zoals wonen en werkgelegenheid.

Concreet:

• Culturele activiteiten moeten vooral ontstaan uit particulier initiatief. De gemeente kan een stimulerende en ondersteunende rol hebben;
• Cultuuruitingen zijn niet kwetsend en aanstootgevend;
• Cultureel erfgoed wordt beschermd om het eigen karakter van Scherpenzeel te behouden, zonder een blok aan het been te zijn voor de individuele bewoner en samenleving;
• De bibliotheek is een belangrijke basisvoorziening;
• De taak van de bibliotheek is primair het bevorderen van de leescultuur, al dan niet met behulp van digitale middelen;
• Evaluatie van de functie en doelmatigheid van de bibliotheek is nodig voor een toekomstbestendige voorziening.

Terug naar boven


Evenementen


Scherpenzeel hanteert een evenementenbeleid dat past bij de aard en omvang van ons dorp. Meer aandacht is nodig voor overlast bij door particulieren en verenigingen georganiseerde evenementen.

Concreet:

• Handhaving bij overtreding van de geluidsnormen en van de sluitingstijden is vanzelfsprekend;
• Iedereen heeft recht op gezonde nachtrust;
• Terugbrengen van toegestane geluidsniveau en sluitingstijden bij evenementen;
• Inwoners worden serieus genomen bij het melden van (geluids)overlast van sportgelegenheden, evenementen en particuliere initiatieven (denk aan grootschalige buurtbarbecue) waar dan ook;
• Geen nieuwe evenemententerreinen in Scherpenzeel;
• Verplaatsen ‘evenemententerrein’ voor luidruchtige evenementen van huidige locatie bij De Breehoek naar omgeving van zwembad.


Recreatie


De SGP hecht aan Scherpenzeel als dorp voor kleinschalige recreatie.

Concreet:

• Scherpenzeel is fiets- en wandeldorp.

Terug naar boven


8. Sociaal domein


De SGP wil opkomen voor de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Zij moeten vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning ontvangen. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten intensief worden betrokken bij het gemeentelijke beleid in het sociaal domein. Maar mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Inwoners moeten ook méér naar elkaar omzien.


Algemeen


De gemeente communiceert actief en onderhoudt proactief contacten met inwoners, vrijwilligersnetwerken en professionele zorgnetwerken om zo adequaat te kunnen reageren op signalen en zorgvragen.

Concreet:

• De gemeente dient goede voorlichting te geven over de voorzieningen vanuit het sociaal domein: met name over de indicatiestelling en de eigen bijdragen;
• Het belang en de autonomie van de zorgvrager staat voorop;
• De cliëntondersteuning bij het aanvragen van een verstrekking (de keukentafelgesprekken) van de gemeente is onafhankelijk; cliënten moeten daarover zorgvuldig worden geïnformeerd. De gemeente informeert cliënten ook altijd dat zij zich kunnen laten begeleiden door externen;
• In samenwerking met landelijke belangenorganisaties initiatief nemen om de stapeling van eigen bijdragen, met name voor ouderen en chronisch zieken, te beperken dan wel te voorkomen;
• Bij een keukentafelgesprek moet duidelijk worden benoemd dat de zorgvrager de mogelijkheid heeft zelf een zorgaanbieder te kiezen of anderszins zelf het verlenen van zorg wil (laten) organiseren;
• Het huidige Steunpunt en praktijkondersteuner hebben een vitale functie in de behandeling en doorverwijzing;
• Meer aandacht voor samenwerking in de zorgketen;
• De gemeente realiseert zich dat stapeling van problematieken de hulpverlening beïnvloedt: schulden, knelpunten bij de opvoeding en relatieproblematiek gaan vaak samen. Uitgangspunt moet zijn dat niemand tussen wal en schip mag vallen;
• Minder administratieve lasten voor zorgaanbieders;
• Laagdrempelige inloop blijven faciliteren;
• Wettelijke veranderingen op gebied van beschermd wonen worden zorgvuldig ingevoerd, met maximale aandacht voor de kwetsbare medemens, met inzet van de maximale beleidsvrijheid van de gemeente;
• Blijvend aandacht voor de kostenbeheersing in de zorg, maar de kwaliteit van zorg mag daardoor niet onder druk komen te staan;
• Regionale samenwerking is onmisbaar, maar Scherpenzeel moet eigen beleidsvrijheid behouden;
• Een analyse van incidentele en structurele tekorten in de zorg is nodig om de omvang van de egalisatiereserve sociaal domein te bepalen.

Terug naar boven


Jeugdzorg


Iedereen moet gezond en veilig kunnen opgroeien tot volwassene. Daarom wil de SGP investeren in de jeugd. Er moeten goede voorzieningen en netwerken worden geboden.
Daardoor is meer preventie, vroegtijdige signalering en ondersteuning, integrale hulp en gebruik van de eigen kracht van jongeren en hun ouders nodig. De gemeente dient dit te faciliteren, met medewerking en gebruikmaking van bestaande sociale netwerken (kerken, verenigingen).

Concreet:

• Het CJG, welzijnsteam en de adviesraad sociaal domein verdienen ondersteuning;
• Jeugd- en jongerenwerk moet worden ondersteund. Maatschappelijke organisaties en kerken moeten de ruimte krijgen om dit op hun eigen manier in te vullen;
• Zorgvragers in de jeugdzorg moeten keuzevrijheid hebben. Daardoor wordt rekening gehouden met de levensovertuiging van ouders en jongeren;
• Het persoonsgebonden budget blijft gehandhaafd;
• Onderzoeken hoe hulp en begeleiding geboden kan worden aan jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet meer onder de Jeugdzorg vallen;
• Bij de zorgvraag is nadrukkelijk aandacht voor verslavingsproblematiek en huiselijk geweld en inkomensproblematiek;
• De gemeente stimuleert het omzien naar elkaar in de samenleving; ‘steungezinnen’ en gastouders kunnen een laagdrempelige en goedkope oplossing zijn;
• Hulpverlening houdt rekening met het feit dat het voorkomen van echtscheidingen als regel in het belang van de kinderen is;
• Klantmanagers dienen gefaciliteerd te worden om de hardheidsclausule toe te kunnen passen in schrijnende situaties.

Terug naar boven


Zorg en welzijn (Wmo)


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt veel verantwoordelijkheid neer bij de inwoners. De SGP pleit voor eigen verantwoordelijkheid naar vermogen en solidariteit met mensen met een (psychiatrische) handicap en/of langdurige zorgbehoefte.

Concreet:

• De SGP wil een optimale keuzevrijheid binnen de Wmo, zodat de inwoner de deskundige hulp kan kiezen die bij hem past ook bij de levensbeschouwing;
• Lokaal actieve maatschappelijke organisaties en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn moeten ondersteund worden;
• Het persoonsgebonden budget blijft gehandhaafd;
• De druk op mantelzorgers wordt zwaarder, ook door de vergrijzing van mantelzorgers. Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdienen goed gefaciliteerd en gewaardeerd te worden, onder meer via het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwilligerswerk in Scherpenzeel;
• De mantelzorgwaardering blijft gehandhaafd;
• Klantmanagers dienen gefaciliteerd te worden om de hardheidsclausule toe te kunnen passen in schrijnende situaties.


Werk, inkomen en participatie


Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente actief geholpen. Te meer omdat de gemeente nu verantwoordelijk is voor mensen die voorheen onder de WSW vielen. Daarbij werkt de gemeente nauw samen met werkgevers in de gemeente en regio. Als werken onmogelijk is of als er geen werk te vinden is, moet de gemeente in een inkomen voorzien. Een uitkering is dus een vangnet, geen hangmat.

Concreet:

• Samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren, waar inwoners werkervaring kunnen opdoen (Jobmaatjes);
• Van inwoners die een uitkering ontvangen, mag een 'tegenprestatie' verwacht worden. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, bij voorkeur op een werkervaringsplek en moet een maatschappelijke bijdrage vormen voor de Scherpenzeelse samenleving;
• Samen met bedrijfsleven en (speciaal) onderwijs jeugdige werklozen, mensen met een arbeidsbeperking, aan een baan, leerwerkplek of dagbesteding helpen;
• Samen met bedrijven die zich inspannen om de arbeidsparticipatie te vergroten, een goede begeleiding faciliteren van de desbetreffende doelgroepen;
• Schuldhulpverlening en armoedebestrijding blijft nodig. Kerkelijke en maatschappelijke organisaties die daarin actief zijn, moeten worden ondersteund;
• Gemeente is zich bewust van stille armoede, ook onder ZZP-ers en oudere werklozen;
• Alleengaanden met jonge kinderen moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht;
• Een armoedeval moet worden voorkomen door werken financieel aantrekkelijker te laten zijn dan een uitkering.

Terug naar boven


9. Volksgezondheid en milieu


Rentmeesterschap is een van de centrale gedachten van de SGP. We moeten verantwoord omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van ons handelen.


Volksgezondheid


De gemeentelijke overheid kan veel voor zijn inwoners betekenen door in volksgezondheid en welzijn te investeren.

Concreet:

• Voorlichting op scholen over bewegen, gezonde voeding, mediagebruik en gevaren van verslaving;
• Kinderen moeten op loopafstand veilig kunnen spelen en bewegen;
• Gemeente werkt met gemeenten in regio FoodValley samen om de fijnstofproblematiek voor alle partijen (bewoners, ondernemers) op een aanvaardbaar niveau te brengen.


Begraafplaats en aula


De SGP ziet de begraafplaats als een basisvoorziening. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor een gepaste voorziening.

Concreet:

• Zorgvuldig onderhoud begraafplaatsen;
• Het oude, niet meer in gebruik zijne gedeelte van begraafplaats Glashorst blijft als begraafplaats gehandhaafd;
• De begraaftarieven blijven acceptabel en hoeven niet kostendekkend te zijn;
• Ruimen van graven om ruimte te creëren voor nieuwe graven wijzen we af;
• Uitbreiding van de begraafplaats Lambalgen voortvarend ter hand nemen. De inrichting van het nieuwe gedeelte komt overeen met het huidige nieuwste gedeelte;
• Een goede aula van voldoende capaciteit is een basisvoorziening voor ons dorp.

Terug naar boven


Beheer van openbare ruimte


Het is belangrijk om de leefomgeving op een goed kwaliteitsniveau te houden. Integrale aanpak bij onderhoud van wegen, trottoirs, infrastructuur en openbaar groen is nodig (werk met werk combineren).

Concreet:

• Groenbeheer is gericht op instandhouding van het huidige openbaar groen;
• Waar mogelijk meer groen in de openbare ruimte;
• Lokale ondernemers in overleg bepaalde rotondes en perken laten onderhouden in ruil voor beperkte reclame;
• Kostenbesparing door effectief toezicht in openbare ruimte bij uitvoering van infrastructurele werken;
• Toezicht en handhaving op beschadiging door bedrijven en particulieren van infrastructuur;
• Regelmatig onderhoud aan trottoirs en dergelijke door opstellen en inzetten concrete onderhoudsplannen;
• Onderhoudsarme infrastructuur promoten;
• Geen horizon- en landschapsvervuiling door reclameborden in weilanden en bij rotondes;
• De bestrijding van de hondenoverlast heeft prioriteit in toezicht en handhaving.


Milieu en leefomgeving


We hebben de taak om Gods goede schepping te bouwen en te bewaren. Een schoon milieu moet daarom onze aandacht hebben. We kunnen lokaal een groot verschil maken.

Concreet:

• Groen in bebouwde omgeving bevorderen;
• Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging;
• Samen met het waterschap wordt gewerkt aan een duurzaam, energieneutraal waterbeheer gericht op veiligheid en kwaliteit;
• Afkoppelen van regenwater in bestaande wijken van bestaande riolering en aansluiten op waterberging, bij voorkeur waar werk met werk gecombineerd kan worden;
• Blijvende aandacht en monitoring van grondwaterproblematiek;
• Vuurwerkoverlast verminderen door vuurwerkvrije zones in te stellen;
• Vuurwerkverkoop en gebruik ervan demotiveren.

Terug naar boven


Milieu en afval


Inwoners en bedrijven produceren veel afval. Bewustwording hiervan verdient blijvend aandacht.

Concreet:

• Ontwikkelen van een concrete korte en lange termijnvisie op circulaire economie;
• Scherpenzeel wil koploper zijn in FoodValley op gebied van circulaire economie;
• Afvalscheiding moet zo veel mogelijk worden gestimuleerd door verdere invoering van Diftar;
• Voorlichting inzake het scheiden van afval verbeteren, dit ook in het kader van duurzaamheid;
• Bij nieuwe wijken worden ondergrondse containers als regel toegepast;
• Papierinzameling verbeteren vanwege de toename van kartonnen verpakkingsmaterialen (internetverkoop);
• Gratis wegbrengen van kleine hoeveelheden restafval en groen bevordert de circulaire economie en de bereidheid van burgers om afval te scheiden.


Duurzame energievoorziening en energietransitie


Fossiele energiebronnen op aarde raken op. Daarom wil de SGP een actieve bijdrage leveren aan energiebesparingen. Ook willen we rendabele, duurzame energiebronnen inzetten.

Concreet:

• Ontwikkelen van een concrete korte en lange termijnvisie op energietransitie voor inwoners en bedrijven;
• Gemeente Scherpenzeel moet zelf het goede voorbeeld geven wat betreft energieverbruik en duurzaamheid;
• In openbare gebouwen, straten en terreinen energiezuinige verlichting gebruiken;
• Bij vervanging en onderhoud van gemeentelijke gebouwen en transportmiddelen de mogelijkheden van duurzame technologie benutten (energiebronnen, vervoer);
• Inwoners en bedrijven moeten worden betrokken door middel van stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw en bedrijfsgebouwen;
• Aandacht voor SDE-projecten (Stimulering Duurzame Energieproductie) voor (agrarische) bedrijven;
• Energieneutraal bouwen is de norm.

Terug naar boven


10. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening


Wonen en werken zijn belangrijke onderwerpen in lokaal bestuur. Een evenwichtig woningaanbod en voldoende werkgelegenheid maakt de gemeente aantrekkelijk voor inwoners en houdt het voorzieningenniveau op peil.


Ruimtelijke ordening


In 2021 of daaromtrent wordt naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd. Die biedt kansen om lokale beleidsruimte te ontwikkelen. Initiatiefnemers moeten meer verantwoordelijkheid krijgen om draagvlak voor nieuwe bouwontwikkelingen te vinden.

Concreet:

• De omgevingsvisie moet snel worden opgesteld. Ruime inbreng van inwoners, ondernemers en gemeenteraad is daarbij onmisbaar;
• Welstandseisen kunnen worden versoepeld of gedeeltelijk worden afgeschaft, zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast;
• De uitbreiding van bedrijventerreinen is gekoppeld aan revitalisering van bestaande terreinen;
• Woningbouw in buitengebied blijft maatwerk, het mag de belangen van de (agrarische) ondernemers niet schaden.


Volkshuisvesting


Er moet evenwicht zijn om alle doelgroepen te kunnen laten wonen. Afstemming met FoodValley is belangrijk, maar het primaat ligt bij gemeente Scherpenzeel.

Concreet:

• Bij nieuwbouw aandacht voor alle doelgroepen;
• De woonvisie regelmatig herijken met gegevens uit de praktijk;
• Er is extra aandacht voor betaalbare woningbouw (koop en huur) voor doelgroepen, zoals starters, senioren met laag inkomen en huurders die (net) niet in aanmerking komen voor sociale huur. Particuliere initiatieven verdienen daarbij steun;
• Woningsplitsing moet makkelijker worden;
• Meer aandacht voor levensloopbestendige woningen voor de doelgroep 55+;
• De ontwikkeling van mantelzorgwoningen wordt maximaal ondersteund.

Terug naar boven