HomePartijVerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014

Verkiezingsprogramma 2014


 

Inhoudsopgave

Koers vast!.........................................................................................................................................1

Waar de SGP zich op baseert ........................................................................................................1

Waar de SGP voor staat.................................................................................................................1

Wat de SGP wil bereiken ..............................................................................................................3

1 Burger en Bestuur: inwoners staan voorop...................................................................................5

Inwoners aan zet...........................................................................................................................5

Gemeenteraad stelt kaders...........................................................................................................5

College voert uit............................................................................................................................5

Organisatie ondersteunt................................................................................................................5

Samenwerking moet......................................................................................................................7

2 Veiligheid: een eerste vereiste......................................................................................................9

Overlast, vernieling en criminaliteit aanpakken............................................................................9

Brandweerzorg en hulpverlening op peil houden.........................................................................9

3 Zorg en Welzijn: vóór en mét elkaar...........................................................................................11

Passende en betaalbare zorg essentieel .....................................................................................11

Jeugd heeft toekomst..................................................................................................................13

Wonen en zorg voor ouderen versterken....................................................................................13

Gezondheid inwoners faciliteren.................................................................................................13

Alcoholgebruik ontmoedigen en verslaving terugdringen...........................................................13

4 Economie, Werk en Inkomen: bedrijvigheid bevorderen............................................................17

Werken en bedrijvigheid stimuleren...........................................................................................17

Mensen (weer) aan het werk.......................................................................................................17

Minima steunen..........................................................................................................................19

Sociale werkvoorziening biedt kansen.........................................................................................19

5 Educatie: geschonken gaven ontwikkelen...................................................................................21

Lokale onderwijsvrijheid waarborgen .........................................................................................21

Goede onderwijshuisvesting is noodzakelijk...............................................................................21

Passend onderwijs zorgvuldig invoeren ......................................................................................21

Onderwijsachterstanden wegwerken .........................................................................................24

JOS afslanken...............................................................................................................................24

Taak bibliotheek beperken tot bevordering leescultuur..............................................................24

6 Cultuur, Recreatie en Sport: niet tot elke prijs............................................................................26

Cultuurhistorische waarden verdienen bescherming..................................................................26

Recreatie en toerisme op Scherpenzeelse schaal........................................................................26

Meer nachtrust inwoners door minder geluidsoverlast evenementen.......................................26

Sporten binnen grenzen..............................................................................................................26

Kulturhus ‘De Breehoek’ moet financieel beter presteren..........................................................28

7 Leefomgeving: gezond en groen behouden.................................................................................30

Groen en fris................................................................................................................................30

Water en natuur verantwoord beheren......................................................................................30

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu...................................................................30

Veilig verkeer en vervoer.............................................................................................................32

Meer parkeerplaatsen aanleggen................................................................................................32

8 Ruimtelijke Ordeningen Wonen: vitaal dorp...............................................................................34

Lange termijn visie voor het dorp opstellen................................................................................34

Flexibele bestemmingsplannen maken.......................................................................................34

Centrum vitaal houden................................................................................................................34

In het buitengebied gebeurt het..................................................................................................36

Waardige begraafplaatsen en aula vanzelfsprekend...................................................................36

Bouwen voor jong en oud...........................................................................................................36

9 Financiën: op orde houden.........................................................................................................38

Sober begroten en verantwoord bezuinigen...............................................................................38

Belastingen en heffingen terughoudend inzetten.......................................................................38

Subsidies kritisch bekijken...........................................................................................................38

Grondbeleid moet financieel verantwoord zijn...........................................................................40

 

Koers vast!

De SGP heeft een herkenbare koers. Een koers met een lange historie. Een koers, waarin de christelijke cultuur en traditie een centrale plaats innemen. Een koers, die in de huidige en in toekomstige samenleving van groot belang blijft. Een koers, waarbij we het beste voor alle inwoners van Scherpenzeel zoeken. De SGP houdt vast aan deze koers. Ook in 2014-2018. Deo volente: Zo de Heere wil.

Waar de SGP zich op baseert

De SGP baseert zich op de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bijbel normeert heel ons leven. Ook ons politiek handelen.

Daarom zijn we vóór:

 • het behoud van de christelijke waarden;
 • zondagsrust;
 • een centrale plaats van het gezin;
 • het nemen van eigen verantwoordelijkheid;
 • het bieden van ondersteuning aan zwakkeren.

Waar de SGP voor staat

De SGP levert graag een positief constructieve bijdrage aan het geheel van de samenleving. In het belang van iedereen. We roepen niet alleen vanaf de zijlijn, maar nemen verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente.

De SGP staat voor een gemeentebestuur dat:

 • zich met kerntaken van de gemeente bezig houdt;
 • basisvoorzieningen voor de inwoners garandeert;
 • zuinig met gemeenschapsgeld omgaat;
 • zich sterk maakt voor de veiligheid van de inwoners;
 • handhaving van de openbare orde daadkrachtig uitvoert;
 • zorg draagt voor een passende en betaalbare zorgverlening aan zorgbehoevende inwoners;
 • werkt aan de uitbreiding van de woningbouw;
 • werkgelegenheid in het dorp versterkt;
 • zich inzet voor het behouden van de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp;
 • goed communiceert met de inwoners;
 • goed contact onderhoudt met kerken, bedrijfsleven, winkeliers, ondernemersverenigingen, belangenorganisaties (corporaties) en andere maatschappelijke partners.
 • (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers adequaat bijstaat en ondersteunt.
 

Wat de SGP wil bereiken

De SGP heeft concrete doelen voor 2014-2018. Hieronder de belangrijkste doelen als samenvatting uit de hiernavolgende hoofstukken.

1) Heilzaam bestuur – Koers vast! -de SGP is vóór:

 • vasthouden aan christelijke waarden
 • handhaven van de zondagsrust

2) Burger en Bestuur – inwoners staan voorop - de SGP is vóór:

 • gericht en actief betrekken van inwoners bij beleid en uitvoering
 • versterking van de samenwerking met de buurgemeenten

3) Veiligheid – een eerste vereiste - de SGP is vóór:

 • harde aanpak van criminaliteit en overlast
 • uitbreiding van het aantal wijkagenten

4) Zorg en Welzijn – vóór en mét elkaar - de SGP is vóór:

 • vrijheid van burgers in de keuze van de zorgaanbieder én het verstrekken van identiteitsgebonden zorg (onder andere door toepassing van persoonsgebonden budget)
 • goed ingerichte, passende jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, gecombineerd met adequate ondersteuning van (jonge) mantelzorgers en vrijwilligerswerk

5) Economie, Werk en Inkomen – bedrijvigheid bevorderen - de SGP is vóór:

 • het gesloten houden van de winkels op zondag en op feestdagen
 • mogelijkheden voor uitbreiding en nieuwvestiging van plaatselijke bedrijven

6) Educatie – geschonken gaven ontwikkelen -de SGP is vóór:

 • een betaalbaar onderwijs- en zorgprogramma op maat voor alle zorgleerlingen
 • planvorming voor vervangende nieuwbouw van de Glashorstschool

7) Cultuur, Recreatie en Sport – niet tot elke prijs - de SGP is vóór:

 • meer nachtrust voor inwoners door minder geluidsoverlast bij evenementen
 • betere financiële prestaties van kulturhus ‘De Breehoek’

8) Leefomgeving – gezonde en groene leefomgeving behouden - de SGP is vóór:

 • meer parkeergelegenheid in de wijken
 • verbetering van de verkeersveiligheid in het dorp

9) Ruimtelijke Ordening en Wonen – vitaal dorp - de SGP is vóór:

 • het verbeteren van de aula en het parkeren bij begraafplaats Lambalgen
 • het bouwen van gemiddeld 50 woningen per jaar

10) Financiën – op orde houden -de SGP is vóór:

 • het sober omgaan met gemeenschapsgeld
 • bezuinigingen in plaats van lastenverhogingen voor de burger
 

Burger en Bestuur:

1inwoners staan voorop

De SGP vindt dat de gemeente er is voor de inwoners. En niet andersom. Het gemeentebestuur moet dicht bij de inwoners staan.

Inwoners aan zet

Inwoners denken steeds vaker mee met het gemeentelijk beleid. Dat is een goede ontwikkeling die versterkt moet worden.

De SGP wil dat:

 • inwoners/wijkbewoners gericht en proactief benaderd worden bij beleid en uitvoering;
 • de communicatie met inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt versterkt;
 • inloopavonden georganiseerd blijven worden;
 • wijk- en buurtteams gestimuleerd en versterkt worden;
 • de digitale mogelijkheden voor informatie-uitwisseling worden uitgebreid.

Gemeenteraad stelt kaders

De raad handelt onafhankelijk van het college van burgemeester en wethouders. Hij stelt kaders, controleert, en beoordeelt het beleid van het college.

De SGP wil dat de raad:

 • zich minder bemoeit met details van uitvoering en van beleid;
 • minimaal twee keer per jaar excursies organiseert om zich op de hoogte te stellen van plaatselijke projecten en uitvoering van beleid.

College voert uit

Het college bereidt de besluiten van de raad voor, voert de besluiten van de raad uit, en moet toegankelijk zijn voor de inwoners.

De SGP wil dat het college:

 • het wethoudersspreekuur handhaaft;
 • regelmatig overleg blijft voeren met de kerken, bedrijfsleven, winkeliers, ondernemersverenigingen, belangenorganisaties (corporaties) en andere maatschappelijke partners;
 • wijkavonden organiseert met de inwoners over de kwaliteit van de leefomgeving in de wijken.

Organisatie ondersteunt

Een professionele organisatie is ondersteunend voor het gemeentebestuur.

De SGP wil dat de organisatie

 • de klantgerichtheid van de organisatie blijvend verbetert;
 • pro-actief meedenkt met inwoners en bedrijven.
 

Samenwerking moet

Scherpenzeel is aangewezen op regionale samenwerking in regio FoodValley verband.

De SGP wil dat:

 • Scherpenzeel zelfstandig blijft zolang de basistaken en de dienstverlening van de gemeente gegarandeerd zijn;
 • Scherpenzeel bij samenwerking zich primair richt op actieve participatie in regio FoodValley;
 • Regio FoodValley zich concentreert op de kerntaken van werkgelegenheid, mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling;
 • raad en college alert blijven op de democratische legitimatie van de besluitvorming binnen regio FoodValley;
 • de kosten van de samenwerking beheersbaar blijven;
 • samenwerking gericht is op instandhouding en versterking van dienstverlening en het voorzieningenniveau aan de inwoners;
 • Scherpenzeel voordeel heeft bij deze samenwerking.
 

Veiligheid:

2een eerste vereiste

De SGP vindt veiligheid geen keuze maar een eerste vereiste. Handhaving van de openbare orde en bescherming van de burger zijn kerntaken van de overheid.

Overlast, vernieling en criminaliteit aanpakken

De SGP zet zich in om het hoge veiligheidsniveau voor Scherpenzeel te handhaven. Afname van kleine criminaliteit en overlast enerzijds en toename van verkeersveiligheid en sociale veiligheid anderzijds is nodig. Bereikbaarheid en beschikbaarheid van politie en BOA zijn essentieel.

De SGP wil dat:

 • de gemeente zich sterk maakt voor uitbreiding van de formatie voor wijkagenten;
 • elektronische aangifte bij de politie bevorderd wordt;
 • de formatie voor de BOA op peil blijft;
 • afgesproken regels consequent gehandhaafd worden;
  • de regels voor alcoholgebruik op straat conform de vastgestelde regelgeving nageleefd worden;
  • overlast door hangjongeren en overlast als gevolg van drugs- en alcoholgebruik hard aangepakt wordt;
 • schade aan gemeentelijke eigendommen verhaald wordt op de daders;
 • camera’s ingezet worden wanneer de situatie daartoe aanleiding geeft;
 • geluidsoverlast na 23.00 uur beperkt wordt; overlast door vuurwerk minimaal is;
 • naleving van de sluitingstijden van horecagelegenheden en sportkantines regelmatig gecontroleerd wordt;
 • inwoners en bedrijven meedenken over en betrokken worden bij het verbeteren van de veiligheid;
 • de verkeerssnelheid op de centrumroute en eventueel in de woonwijken regelmatig gecontroleerd wordt met ‘lik-op-stuk’;
 • aanstootgevende reclame op bushokjes en dergelijke wordt geweerd.

Brandweerzorg en hulpverlening op peil houden

De SGP staat voor een goede organisatie van brandweer en hulpdiensten. Optimale samenwerking in de veiligheidsregio is nodig om de lokale brandweerzorg in stand te houden.

De SGP wil dat:

 • regionalisering van de brandweer niet leidt tot uitholling van de vrijwillige brandweer;
 • jeugdbrandweer gestimuleerd wordt;
 • de aanrijtijden binnen de landelijke norm blijven en desnoods maatregelen genomen worden om dit niveau te handhaven;

overlast veroorzakende personen die de inzet van de brandweer en andere hulpverleners blokkeren, stevig aangepakt worden.

 

Zorg en Welzijn:

3vóór en mét elkaar

De SGP wil hulp bieden aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Mensen moeten gestimuleerd worden om verantwoordelijkheden weer op te pakken. Het gezin is bij uitstek het verband waarin zorg tot zijn recht kan komen.

Passende en betaalbare zorg essentieel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) legt meer verantwoordelijkheid bij de burgers. De gemeente zorgt voor maatwerk. Het Rijk is voornemens de jeugdzorg en de dagbesteding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de gemeenten te decentraliseren. Ook worden burgers met een (chronische) beperking steeds meer aangewezen op zichzelf en hun sociale systemen.

De SGP wil dat:

 • keuzevrijheid van de zorgvrager bij de zorgaanbieder en bij een passende dagbesteding uitgangspunt van beleid blijft;
 • identiteitsgebonden zorg geboden blijft worden, zodat burgers hulp kunnen kiezen die bij hun identiteit past;
 • de zorgvrager met zijn of haar zorgvraag centraal blijft staan;
 • de indicatiestelling van de zorgbehoefte passend wordt ingericht en leidt tot zo min mogelijk bureaucratie;
 • het persoonsgebonden budget (PGB) blijft behoren tot het in te zetten instrumentarium;
 • de zorgverlening laagdrempelig blijft en doorverwijzing naar specialistische zorg mogelijk blijft;
 • ruimte en respect voor de levensovertuiging van de hulpvrager centraal staat bij psychosociale hulp;
 • de zorg daadwerkelijk dicht bij burgers gebracht wordt, ook al is samenwerking in regionaal verband van toepassing;
 • de zorgverlening op een efficiënte en effectieve wijze plaatsvindt, waarbij ‘één zorgplan, één regisseur’ uitgangspunt is;
 • lokaal gedaan wordt wat lokaal kan;
 • regionale taken uitgevoerd worden in regio FoodValley;
 • de zorgverlening betaalbaar blijft en de gemeente de financiële risico ’s in de hand houdt;
 • de zorgvragers periodiek worden geconsulteerd over de kwaliteit van de zorgverlening;
 • (jonge) mantelzorgers, vrijwilligers en patiëntenorganisaties indien nodig ondersteund worden;
 • vrijwilligerswerk gestimuleerd wordt;
 • kerken en diaconieën blijvend betrokken zijn bij de beleidsvoorbereiding en de kwaliteit van de uitvoering;
 • Vraagwijzer in ‘t Foort blijft bestaan en wordt versterkt gelet op de voorgenomen decentralisaties;
 • digitalisering van de dienstverlening uitgebreid wordt;
 • digitale veiligheid van informatiesystemen gegarandeerd wordt;
 • de gemeente zich inzet voor versterking van de eerste lijn in de gezondheidszorg.
 

Jeugd heeft toekomst

Het gezin vormt de hoeksteen van de samenleving. Daarom zijn wij terughoudend ten aanzien van kinderopvang en voor- en buitenschoolse opvang en vergelijkbare voorzieningen. Dat is geen overheidstaak. Juist in het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren in de maatschappij.

De SGP wil dat:

 • de hulpverlening aan probleemjongeren een sluitende aanpak heeft om ‘tussen wal en schip’ situaties te voorkomen;
  • scholen primair een taak hebben bij de aanpak van leer-, ontwikkelings- en taalachterstanden;
  • opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd worden en hulp krijgen via schoolmaatschappelijk werk;
 • er voldoende ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd zijn (speelveldjes, speeltoestellen) in de verschillende wijken;
 • met wijk- en buurtverenigingen afspraken gemaakt worden over gezamenlijk beheer en toezicht van dergelijke speelvoorzieningen.

Wonen en zorg voor ouderen versterken

Ouderen moeten, met inzet van passende zorg en ondersteuning, zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente heeft hier een regierol.

De SGP wil dat:

  • actief wordt ingezet op de terugkeer van wijkverpleegkundigen, zodra de mogelijkheden daartoe vanuit de zorginfrastructuur beschikbaar zijn;
  • onder regie van de gemeente en in samenwerking met de woningcorporatie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en plaatselijke organisaties voortvarend wordt gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van het plan ‘Weijdelaer’;
 • particuliere wooninitiatieven worden gestimuleerd.

Gezondheid inwoners faciliteren

Gezond leven is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger. De gemeente heeft hierin een faciliterende en ondersteunende rol.

De SGP wil dat:

 • de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) goed kan blijven functioneren;
 • lokaal gezondheidsbeleid samenhangend is en in overleg met diverse (lokale) deskundigen tot stand komt;
 • de effecten van gezondheidsbeleid getoetst worden, zodat bijsturing mogelijk is;
 • ambulances altijd binnen 15 minuten ter plaatse zijn en maatregelen worden genomen om de huidige aanrijtijden van de ambulances te verbeteren;
 • de gemeente alert is op toegankelijke zorgverlening, onafhankelijk van het inkomen;
 • de gemeente goede bereikbaarheid van het eerstelijns gezondheidscentrum garandeert.

Alcoholgebruik ontmoedigen en verslaving terugdringen

De SGP vraagt speciale aandacht voor het ontmoedigen van het overmatig alcoholgebruik en voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Verslaving aan alcohol, drugs, gokken en roken vragen gerichte behandeling.

 

De SGP wil dat:

 • een actief alcoholontmoedigingsbeleid gevoerd wordt;
 • dit regionaal verder opgepakt wordt in FrisValley verband;
 • dit lokaal ingevuld wordt door afspraken met horeca, sportverenigingen en de plaatselijke detailhandel te maken over alcoholmatiging en sluitingstijden;
 • sluitingstijden vervroegd worden en dat vooral op zaterdagavond 24:00 uur als uiterste sluitingstijd geldt;
 • de verstrekking van alcohol enige tijd vóór sluitingstijd gestopt wordt;
 • kansspelautomaten geweerd blijven en een actief handhavingsbeleid wordt uitgeoefend op het naleven van de wettelijke bepalingen en de vergunningsvoorwaarden betreffende kansspelautomaten;
 • wettelijke bepalingen betreffende het roken in openbare gelegenheden goed nageleefd worden.
 

Economie, Werk en Inkomen:

4bedrijvigheid bevorderen

De SGP vindt dat werken waardevol is. Niet alleen voor het inkomen, maar ook voor contacten. Wie niet kan werken, verdient ondersteuning van de overheid. De SGP komt op voor zondagsrust. De zondag is Gods dag. Ten diepste om Hem te dienen en om uit te mogen rusten van ons dagelijks werk. Die rustdag is heilzaam voor héél de samenleving.

Werken en bedrijvigheid stimuleren

De plaatselijke economie en werkgelegenheid verdienen een stevige stimulans. Om ons dorp leefbaar en aantrekkelijk te houden, moet de gemeente instandhouding en uitbreiding van werkgelegenheid faciliteren. Scherpenzeel moet geen slapend forensendorp worden, maar bruisen van de werkgelegenheid. We trekken daarbij grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. De SGP wijst de 24-uurs economie af.

De SGP wil dat:

 • met voorrang een heldere visie op het economische beleid wordt opgesteld, waaronder een flexibel beleid aangaande werken aan huis, met inbegrip van internetondernemingen;
 • het ondernemersklimaat verder verbetert door deregulering, versnelling van procedures, en verlaging van de administratieve lastendruk;
 • er actief beleid gevoerd wordt om plaatselijke ondernemers te betrekken bij opdrachten voor de gemeente;
 • de plaatselijke vestigingsmogelijkheden voor lokale bedrijven worden uitgebreid;
 • de gemeente maximale medewerking verleent om bedrijven te helpen bij vestiging op het lokale bedrijventerrein of in Woudenberg;
 • bedrijfsverzamelgebouwen betrokken worden bij vestiging van kleine ondernemingen en winkels;
 • beleid erop gericht is het huidige winkelaanbod te handhaven, leegstand tegen te gaan en waar mogelijk het winkelaanbod te versterken;
 • met het oog op de zondagsrust de winkels voor het publiek gesloten zijn op zondagen en feestdagen en op werkdagen voor 6.00 uur en na 22.00 uur.

Mensen (weer) aan het werk

Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (langdurig werklozen, gehandicapten, bijstandsgerechtigden) worden door de gemeente gestimuleerd om aan werk te komen of op een andere manier bij te dragen aan de samenleving.

De SGP wil dat:

 • de instroom in de bijstand beperkt blijft en de uitstroom uit de bijstand wordt gestimuleerd;
 • de gemeente maatwerk levert in samenwerking met het UWV Werkbedrijf;
 • geld vrijgemaakt wordt voor scholing, omscholing en/of re-integratie;
 • werklozen en bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan het werk komen, waarbij de gemeente zo nodig ondersteuning biedt;
 • alleenstaande ouders met kinderen tot vijf jaar ontzien worden bij de verplichting tot het zoeken van werk;
 • van uitkeringsgerechtigden naar vermogen een tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige activiteiten gevraagd kan worden.
 

Minima steunen

Wie echt niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf ondersteuning bieden door wettelijke mogelijkheden te benutten. Daarnaast hebben kerken en andere maatschappelijk organisaties hier een taak.

De SGP wil dat:

 • de gemeente maatwerk levert;
 • de gemeentelijke tegemoetkomingen aan minima mede zijn gericht op de bevordering van de sociale participatie van volwassenen en schoolgaande kinderen en op het gebruik van noodzakelijke ondersteunende middelen voor de studie van schoolgaande kinderen;
 • misbruik en fraude voorkomen en bestreden wordt en onterecht verleende tegemoetkomingen worden terugbetaald;
 • de door de gemeente bekostigde schuldhulpverlening niet vrijblijvend is.

Sociale werkvoorziening biedt kansen

Mensen met een beperking verdienen onze aandacht en zorg. De veranderingen op dit terrein, ingegeven door gewijzigd overheidsbeleid, moeten zorgvuldig begeleid worden.

De SGP wil dat:

 • mensen die echt aangewezen zijn op een sociale werkvoorziening, hiervan gebruik kunnen maken;
 • mensen die daartoe in staat zijn zoveel mogelijk bij lokale of regionale bedrijven werkzaam worden, al of niet onder begeleiding van het werkvoorzieningsbedrijf;
 • de gemeente hierin een regierol voert;
 • de gemeente meer werk laat uitvoeren door de sociale werkvoorziening, waarbij als regel marktconforme tarieven uitgangspunt zijn voor gunning.
 

Educatie:

5geschonken gaven ontwikkelen

De SGP vindt kwalitatief goed onderwijs van het grootste belang. Hierdoor kan men de van God geschonken gaven ontwikkelen. Lokaal onderwijsbeleid, huisvesting en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Lokale onderwijsvrijheid waarborgen

Een goede verstandhouding tussen gemeente, besturen en directies bevordert een goed onderwijsklimaat.

De SGP wil dat:

 • de gemeente regelmatig overleg voert met alle betrokken besturen en instanties voor een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid;
 • de gemeente zich onthoudt van actieve inmenging in de inhoud van het onderwijs;
 • de gemeente bij een aanvraag voor leerlingenvervoer niet de verlangde onderwijsrichting beoordeelt;
 • de ouders periodiek worden geconsulteerd over de kwaliteit van het leerlingenvervoer.

Goede onderwijshuisvesting is noodzakelijk

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het onderwijs.

De SGP wil dat:

 • de gemeente niet bezuinigt op het onderwijshuisvestingsbudget ten koste van het primair onderwijs en ten gunste van sport, recreatie, cultuur en buitenschoolse opvang;
 • het gemeentebestuur rekening houdt met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school als het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht op leegstaande lokalen;
 • de gemeente zorg draagt voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij - binnen de financiële kaders - de kwaliteit van het onderwijs, de functionaliteit van het gebouw en de veiligheid van de leerlingen en het personeel prioriteit krijgen;
 • in deze periode een besluit genomen wordt over planvorming voor vervangende nieuwbouw van de Glashorstschool.

Passend onderwijs zorgvuldig invoeren

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Scholen krijgen dan een zorgplicht voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft goede afstemming met de jeugdzorg nodig.

De SGP wil dat:

 • de raad duidelijke kaders stelt voor afspraken met regionale samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs;
  • in overleg met de regionale samenwerkingsverbanden heldere afspraken worden gemaakt over:
   1. o een zo passend mogelijk en betaalbaar onderwijsprogramma aan alle kinderen, die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben;
   2. o het bieden van een sluitende en betaalbare zorgstructuur aan kinderen, die jeugdgerelateerde zorg nodig hebben;
   3. o het actief betrekken van ouders (en kinderen) bij het maken van noodzakelijke arrangementen voor extra ondersteuning in het onderwijs en het verlenen van zorg;
   4. o snelle procedures voor lichte vormen van extra ondersteuning en zorg;
   5. o het waarborgen van adequaat vervoer van leerlingen, die niet zelfstandig in staat zijn te reizen;
   6. o zorg dragen voor passende oplossingen, als aanpassingen van de onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn.

Onderwijsachterstanden wegwerken

De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden (waaronder taalachterstand) en het signaleren van risicogedrag.

De SGP wil dat:

achterstanden en risicogedrag in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht worden; kinderen niet worden verplicht een bepaalde vorm van onderwijs te volgen voordat zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt.

JOS afslanken

‘Jeugd in Ontwikkeling Scherpenzeel’ (JOS) kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van sociale cohesie. De SGP pleit voor terughoudendheid omdat veel beoogde taken primair in het gezin thuis horen.

De SGP wil dat:

 • het JOS in afgeslankte vorm doorgaat;
 • scholen of instanties de vrijheid blijven houden om te kiezen voor participatie;
 • activiteiten van scholen die niet participeren, maar die qua aard daar wel in passen, in aanmerking komen voor financiering;
 • de primaire onderwijstaken van de scholen niet in het gedrang komen door nevenactiviteiten en maatschappelijke taken;
 • de keuzevrijheid van ouders vanzelfsprekend is.

Taak bibliotheek beperken tot bevordering leescultuur

Bevordering van de leescultuur onder jong en oud is nodig. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie. De bibliotheek dient zich tot haar kerntaak te beperken.

De SGP wil dat:

 • de aangeboden boeken en andere informatiebronnen een verantwoorde strekking hebben;
 • er bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment aandacht is voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en verschillende denominaties binnen de gemeente;
 • er terughoudend omgegaan wordt met activiteiten met een ander dan bovengenoemd doel;
 • aard, omvang en activiteiten van de bibliotheek aansluiten bij het primaire doel van de bibliotheek en de financiële bijdrage van de gemeente;
 • de bibliotheek op zondag gesloten is voor alle activiteiten.
 

Cultuur, Recreatie en

6

Sport: niet tot elke prijs

De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan onze invulling van cultuur, recreatie en sport.

Cultuurhistorische waarden verdienen bescherming

Primair dienen culturele activiteiten voort te komen uit particulier initiatief. De gemeente kan een stimulerende en ondersteunende rol hebben. Behoud van cultuurhistorische waarden in de kern en in het landschap is belangrijk.

De SGP wil dat:

 • cultuurhistorische waarden (archeologie, monumenten, landschap) behouden blijven;
 • cultuurhistorische waarden ingezet worden om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen;
 • cultuurhistorische elementen worden betrokken bij ruimtelijke planvorming en bestemmingsplannen;
 • kunstuitingen in de publieke ruimte niet kwetsend of aanstootgevend zijn;
 • er een passend evenwicht is tussen cultuurhistorische waarden en maatschappelijk gebruik.

Recreatie en toerisme op Scherpenzeelse schaal

De SGP is voorstander van verantwoorde recreatie en kleinschalig toerisme.

De SGP wil dat:

 • Scherpenzeel zich profileert als aantrekkelijke wandel- en fiets gemeente;
 • de recreatievoorzieningen passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten;
 • recreatie en toerisme geen inbreuk maken op het buitengebied en de belangen van agrariërs.

Meer nachtrust inwoners door minder geluidsoverlast evenementen

Evenementen kunnen een bijdrage leveren aan het bevorderen van de sociale cohesie. Het beperken van de geluidsoverlast bevordert de nachtrust van de inwoners.

De SGP wil dat:

 • evenementen kleinschalig zijn;
 • de eindtijd voor geluidsoverlast bij buitenevenementen op 23.00 uur gesteld wordt;
 • adequaat toezicht en handhaving plaatsvinden op de naleving van de in de vergunning opgenomen voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot de geluidsnormen;
 • geen vergunningen afgegeven worden voor evenementen op zondag.

Sporten binnen grenzen

Sport kan een positieve bijdrage leveren aan vorming en ontwikkeling van de jeugd, aan volksgezondheid en aan sociale verbanden. De SGP onderkent deze positieve aspecten van sport en

 

wil deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. De SGP wil geen sportverdwazing en geen zondagssport.

De SGP wil dat:

 • geen extra geld naar de sport gaat in een tijd van bezuinigingen;
 • invulling gegeven wordt aan het profijtbeginsel (‘de gebruiker betaalt’);
 • zondagssport niet gesubsidieerd wordt;
 • alcoholgebruik in sportkantines ontmoedigd wordt;
 • vermindering van agressie de juiste aandacht krijgt binnen de sportverenigingen.
 • Het einde van de schenktijd in sportkantines en 'De Breehoek' uiterlijk 24:00 uur is.

Kulturhus ‘De Breehoek’ moet financieel beter presteren

De primaire verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het kulturhus ‘De Breehoek’ ligt bij de gelijknamige stichting. Het beheer en de exploitatie van deze voorziening is echter een voortdurende bron van zorg. De exploitatie dient verbeterd te worden.

De SGP wil dat:

  • de gemeente duidelijke prestatie-afspraken maakt met de Stichting over het beheer en de exploitatie van ‘De Breehoek’;
  • op zondag geen sportieve en andere niet-kerkelijke activiteiten in ‘De Breehoek’ toegestaan worden;
 • bij commerciële activiteiten oneerlijke concurrentie met plaatselijke ondernemers voorkomen wordt;
 • invulling wordt gegeven aan het uitgangspunt ‘de gebruiker betaalt’;
 • in principe geen structurele gemeentelijke financiële bijdrage aan de exploitatie van ‘De Breehoek’ ter beschikking wordt gesteld; indien onomstotelijk komt vast te staan dat voor de instandhouding van ‘De Breehoek’ een gemeentelijke financiële bijdrage onontkoombaar is, zal deze bijdrage beperkt van omvang zijn en worden gerelateerd aan de aard van de activiteiten van het kulturhus.
 

Leefomgeving:

7gezond en groen behouden

De SGP vraagt aandacht voor een gezonde leefomgeving. Hier geldt het rentmeesterschap over de schepping bij uitstek. De overheid heeft hier een taak maar burgers zijn zelf als eerste verantwoordelijk voor hun leefomgeving.

Groen en fris

Het groen - bomen, struiken, parken en perken - bevordert de leefbaarheid van de gemeente. Een onderhoudsvriendelijke groenvoorziening van voldoende kwaliteitsniveau verdient in deze tijd van bezuinigingen de voorkeur.

De SGP wil dat:

 • beeldbepalend groen en de groene structuren behouden blijven;
 • in de beeldbepalende groenstructuren slechts geïsoleerde bebouwing toegestaan is;
 • lokale ondernemers in overleg bepaalde rotondes en perken onderhouden in ruil voor beperkte reclame;
 • inwoners zelf kunnen meewerken aan instandhouding van de kwaliteit van het openbaar groen en trottoirs in hun wijk;
 • passend groen bij bedrijventerreinen en langs doorgaande wegen gestimuleerd wordt.

Water en natuur verantwoord beheren

Water- en natuurbeheer blijven belangrijke onderwerpen van gemeentelijk beleid.

De SGP wil dat:

 • verontreinigingen van bodem en water worden tegengegaan en bestaande verontreinigingen adequaat worden gesaneerd;
 • de gemeentelijke riolering op een goed niveau beheerd wordt en knelpunten opgelost worden;
 • voldoende waterberging gerealiseerd wordt in nieuwbouwplannen;
 • waar mogelijk regenwater wordt afgekoppeld;
 • natuurontwikkeling niet ten koste gaat van agrarische ondernemingen;
 • agrarische gronden alleen opgeofferd worden als er geen andere opties zijn.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het milieu

De zorgvuldige omgang met het milieu en met afvalstoffen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente, inwoners en het bedrijfsleven.

 

De SGP wil dat:

 • de gemeente inwoners regelmatig voorlicht over hun verantwoordelijkheid voor het milieu en gebruik van duurzame materialen;
 • inwoners vooral zelf hun verantwoordelijkheid hebben en nemen bij toepassen van duurzaamheid bij nieuwbouw en bestaande bouw;
 • bij afvalinzameling het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ mag gelden, maar dat rekening gehouden wordt met de gezinsgrootte.

Veilig verkeer en vervoer

Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Het aantal auto’s groeit nog steeds. Dat resulteert in sluipverkeer en onveilige situaties. De SGP hecht grote waarde aan maatregelen die de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid vergroten. Door vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is de basis gelegd voor uitvoering en oplossing van knelpunten.

De SGP wil dat:

 • uitvoeringsmaatregelen van het GVVP voortdurend aangescherpt worden;
 • de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op de centrumroute voortdurend aandacht krijgt;
 • bij wegversmallingen wordt aangegeven wie voorrang heeft;
 • vrachtverkeer alleen toegestaan is in de bebouwde kom als het bestemmingsverkeer is;
 • laad- en lostijden afgestemd worden op de piekbelastingen van de centrumroute;
 • er aandacht blijft voor veilige en goed aangeduide fietsroutes naar de basisscholen;
 • klachten over fietspaden en trottoirs snel verholpen worden;
 • de kwaliteit van trottoirs verbeterd wordt voor mensen met beperkingen en ouderen;
 • de trottoirs in het centrum breder gemaakt worden; onveilige verkeerssituaties worden aangepakt en opgelost.

Meer parkeerplaatsen aanleggen

Het aantal auto’s in Scherpenzeel legt ook een zware druk op de parkeergelegenheden in ons dorp.

De SGP wil dat:

 • extra parkeerruimte aangelegd wordt in het centrum;
 • knelpunten in wijken zo snel mogelijk aangepakt worden;
 • mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor vrachtauto’s en grotere bedrijfsauto’s geïnventariseerd worden om de wijken te ontlasten;
 • de blauwe zone in de huidige vorm gehandhaafd blijft.

Overlast infrastructurele werken beperken

Aanpassingen en verbeteringen aan wegen en riolering zorgen voor overlast voor inwoners en bedrijven.

De SGP wil dat:

 • de uitvoering efficiënt en effectief plaatsvindt met heldere doorlooptijden en passende communicatie naar burgers;
 • de overlast voor de burgers, bedrijven en instellingen tot minimaal noodzakelijk wordt beperkt.
 

8 Ruimtelijke Ordening en Wonen: vitaal dorp

De SGP wil het landelijke karakter van Scherpenzeel behouden. De openbare ruimte moet verantwoord worden ingedeeld. Bouwplannen moeten in dit kader passen.

Lange termijn visie voor het dorp opstellen

De SGP pleit voor langetermijnvisie om na te denken waar we als gemeente naar toe willen: een bruisend dorp met werkgelegenheid en woongenot en toekomst voor de jeugd.

De SGP wil dat:

 • Scherpenzeel plek heeft voor jong en oud;
 • het voorzieningenniveau, onderwijs, leefbaarheid, wonen en werkgelegenheid bij de visievorming centraal staan;
 • een visie ontwikkeld wordt op landgoederen in onze gemeente.

Flexibele bestemmingsplannen maken

Een flexibele invulling van bestemmingsplannen is gewenst, binnen de kaders van de structuurvisie. Zorgvuldigheid is nodig bij toepassing van (binnenplanse) afwijkingsbevoegdheden. Afwijkingen moeten in lijn zijn met visies en planvorming op langere termijn.

De SGP wil dat:

 • inwoners in een vroeg stadium duidelijk voorgelicht worden over en betrokken worden bij bestemmingsplanwijzigingen en herzieningen;
 • dat belanghebbenden gericht worden geïnformeerd over de voorgenomen bestemmingswijzigingen en -herzieningen van hun eigendommen;
 • de mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) wordt opgenomen in bestemmingsplannen, waarbij beperkende voorwaarden zoveel mogelijk worden geminimaliseerd;
 • een nuloptie voor seksinrichtingen gaat gelden voor de hele gemeente;
 • een pilot wordt gedaan met het welstandsvrij of welstandsluw bouwen;
 • flexibiliteit en maatwerk leidraad zijn bij welstand;
 • inwoners niet op kosten gejaagd worden als gevolg van welstandseisen;
 • meer flexibiliteit wordt opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen aangaande welstand om onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven te voorkomen;
 • procedures verkort worden waar wettelijk mogelijk (zonder aan de communicatie en voorlichting van belanghebbenden te kort te doen) om vertraging en extra kosten voor inwoners en bedrijven te voorkomen.

Centrum vitaal houden

Scherpenzeel heeft een aantrekkelijke dorpskern, en dat willen we behouden en versterken.

De SGP wil dat:

 • een integrale visie op het centrum wordt opgesteld, waarin functies zoals wonen, ondernemen, winkelen en toerisme beschreven worden;de visie op het centrum wordt uitgewerkt in concrete plannen;
 • de centrumroute open blijft voor autoverkeer en een veilige doorgaande route dient te blijven voor de inwoners;
 • de effecten van verkeersbeperkende maatregelen in het centrum eerst worden onderzocht door pilots uit te voeren.
 

In het buitengebied gebeurt het

Het buitengebied is primair het werkterrein van agrarische ondernemingen. De kwaliteit van het landelijk gebied heeft prioriteit voor de SGP. Levensvatbare agrarische bedrijven zijn hierin een belangrijke factor. Schaalvergroting in de agrarische sector is onontkoombaar en moet worden opgevat als kans en niet als bedreiging.

De SGP wil dat:

 • gevestigde, levensvatbare agrarische bedrijven de waardering krijgen die ze verdienen;
 • primair in kansen gedacht wordt en niet in bedreigingen;
 • de gemeente bij niet rendabele agrarische bedrijven functieverandering stimuleert en faciliteert;
 • horeca en winkels in het buitengebied niet worden toegestaan;
 • verlichting van reclameobjecten in het buitengebied aan tijden gebonden is;
 • schaalvergroting van bedrijven mogelijk blijft, met inachtneming van de landschappelijke inpasbaarheid en duurzaamheid;
 • een verslechtering van de kwaliteit van het landschap wordt voorkomen door storende elementen, onder andere als gevolg van het houden van paarden voor recreatieve doeleinden, samen met de regio tegen te gaan;
 • plattelandswoningen in het buitengebied mogelijk zijn.

Waardige begraafplaatsen en aula vanzelfsprekend

Goed onderhoud en een goed beheer van de begraafplaatsen is belangrijk. De aula en het parkeren zijn aan verbetering toe.

De SGP wil dat:

 • de gemeente maximaal meewerkt om de bestaande aula en de parkeervoorziening te verbeteren en te vergroten;
 • ruimen van graven in Scherpenzeel geen gemeentelijk beleid wordt;
 • ‘De Glashorst’ in extensief beheer een waardige gedenkplaats blijft, zonder het karakter en de rust van de begraafplaats aan te tasten.

Bouwen voor jong en oud

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon-en leefmilieus. Evenwicht in het woningaanbod is belangrijk.

De SGP wil dat:

 • de gemeente zich met daadkracht inzet om de plaatselijke woningmarkt te stimuleren;
 • dat de gemeente actief inspeelt op kansen, die zich aandienen om de woningmarkt te versterken en daartoe initiatieven ontwikkelt;
 • voldoende betaalbare woningen worden gebouwd voor starters, senioren en huishoudens met één inkomen;
 • de woningbehoefte en woonwensen regelmatig geïnventariseerd worden en de resultaten vertaald worden in beleid;
 • bouw van aanpasbare woningen (voor bijvoorbeeld ouderen) meer aandacht krijgt;
 • de ambitie om gemiddeld 50 woningen per jaar te bouwen gehandhaafd blijft;
 • plaatselijke bouwbedrijven actief de kans wordt geboden om – in concurrentie – hun bijdrage te leveren aan de realisatie van woningbouwplannen.
 

Financiën:

9op orde houden

De SGP hanteert een transparant, gezond en verantwoord financieel beleid als uitgangspunt. De gemeente verkrijgt financiële middelen van het Rijk en via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Dat gegeven moet leidend zijn bij het gehele financiële beleid.

Sober begroten en verantwoord bezuinigen

De SGP streeft een heldere en degelijke begroting na, ook in tijden van bezuinigingen. Noodzakelijk is een bezinning op de vraag wat de taken van de gemeente in de toekomst zijn en welke voor rekening van de burger moeten liggen. Generieke lastenverzwaringen voor de inwoners zijn voor de SGP geen bezuinigingen.

De SGP wil dat:

 • de meerjarenraming structureel sluitend is;
 • het financiële beleid steunt op de meerjarenraming;
 • reserves alleen ingezet worden voor de geoormerkte doeleinden;
 • structurele uitgaven van een structurele dekking zijn voorzien;
 • de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft;
 • lopende uitgaven en huidige taken van de gemeente kritisch geëvalueerd worden (wel of niet continueren).

Belastingen en heffingen terughoudend inzetten

Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente komt binnen via de onroerende zaakbelasting (OZB) en andere heffingen. De SGP is voorstander van terughoudende inzet van dit recht om belasting te heffen.

De SGP wil dat:

 • heffingen als regel kostendekkend zijn voor de activiteit waarvoor ze bedoeld zijn;
 • de gemeente altijd eerst de ‘tering naar de nering moet zetten’ alvorens zich te bezinnen op generieke lastenverzwaring van de burger;
  • een beperkte verhoging van de OZB (bovenop de inflatienorm) alleen toegepast wordt als:
   1. o bezuinigingsmaatregelen leiden tot een onverantwoorde aantasting van de basisvoorzieningen en de kerntaken van de gemeente;
   2. o de heffingen op het afgesproken niveau zijn;
   3. o duidelijk aangetoond wordt welke concrete kerntaken en/of basisvoorzieningen met de extra OZB-verhoging in stand gehouden of gerealiseerd worden.

Subsidies kritisch bekijken

De SGP pleit voor een terughoudend subsidiebeleid. Dat geldt voor subsidies aan verenigingen maar ook voor ondersteuning van andere doeleinden. Het principe ‘de gebruiker betaalt’ is leidend. Subsidies hebben slechts een aanvullend karakter.

De SGP wil dat:

 • het subsidiebeleid van de gemeente grondig geëvalueerd wordt;
 • daarbij ook verkapte en indirecte subsidies meegenomen worden;
 • subsidies gekoppeld worden aan prestatieafspraken;
 • bij sportsubsidies de verenigingssubsidies vervangen worden door deelnemerssubsidies aan jeugdigen.
 

Grondbeleid moet financieel verantwoord zijn

Het grondbeleid is een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid bij de realisatie van plannen voor woningbouw en andere vastgoedactiviteiten.

De SGP wil dat:

 • elk plan of elke planwijziging wordt voorzien van een degelijke financiële onderbouwing;
 • strak wordt gestuurd op de beheersing van de financiën bij de uitvoering van de plannen;
 • de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft om risico ’s in de uitvoering van de plannen op te vangen;
 • een adequaat risicomanagement plaatsvindt en tijdig maatregelen worden genomen om risico ’s te beheersen.