HomePartijVerkiezingsprogrammaVerkiezingsprogramma 2011

Verkiezingsprogramma 2011

Verkiezingsprogramma 2011

Inhoudsopgave
Inleiding 4
Uitgangspunten 4
Visie 4
Prioriteiten 4
1 5
Burger en Bestuur 5
Gemeenteraad 5
College 5
Organisatie 5
RSW en regionale samenwerking 6
2 7
Veiligheid 7
Integraal veiligheidsbeleid 7
Politie 7
Brandweer en rampenbestrijding 7
Toezicht, controle en handhaving 7
3 9
Zorg en Welzijn 9
Wet maatschappelijke ondersteuning 9
Zorg voor de jeugd 9
Volksgezondheid 10
Verslaving 10
Ambulancezorg 11
4 12
Economie, Werk en Inkomen 12
Werken en bedrijvigheid 12
Werkloosheid 12
Minimabeleid 13
5 14
Educatie 14
Onderwijsbeleid 14
Huisvesting 14
Onderwijsachterstand 14
Brede School 14
Bibliotheek 15
6 16
Cultuur, Recreatie en Sport 16
Cultuur en cultuurhistorie 16
Recreatie en toerisme 16
Sport 16
7 17
Leefomgeving 17
Groen 17
Water en natuur 17
Milieu- en afvalstoffenbeleid 17
Verkeer en vervoer 18
Parkeren 18
8 19
Ruimtelijke Ordening en Wonen 19
Bestemmingsplannen 19
Buitengebied 19
Begraafplaats 19
Wonen 20
9 21
Financiën 21
Begroting 21
Belastingen en heffingen 21
Subsidies 21
Maatschappelijk rendement 22
10 23
Concrete Doelstellingen 23
Burger en Bestuur - de SGP is vóór: 23
Veiligheid - de SGP is vóór: 23
Zorg en Welzijn - de SGP is vóór: 23
Economie, Werk en Inkomen - de SGP is vóór: 23
Educatie - de SGP is vóór: 23
Cultuur, Recreatie en Sport - de SGP is vóór: 23
Leefomgeving - de SGP is vóór: 23
Ruimtelijke Ordering en Wonen - de SGP is vóór: 23
Financiën - de SGP is vóór: 23

Inleiding

Dit verkiezingsprogramma belicht de uitgangspunten, de visie en de concrete doelen van de Staatkundig Geformeerde Partij van Scherpenzeel voor de periode 2011-2012. We zijn er van overtuigd dat we daarmee het beste voor de inwoners van Scherpenzeel voor hebben. Deo volente: Zo de Heere wil!

Uitgangspunten

De SGP baseert haar uitgangspunten op de Bijbel en op de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften. De Bijbel normeert ons leven en dus ook ons politiek handelen. Iedereen moet aan God verantwoording afleggen.

Deze normering bepaalt onze opstelling in de Scherpenzeelse politiek. Daarom zijn we voor het behoud van de christelijke waarden. We pleiten voor de zondagsrust. We willen allerlei vormen van verslaving tegengaan. We vinden dat de overheid gemeenschapsgeld op verantwoorde wijze moet besteden. We stellen het gezin centraal bij de opvoeding van kinderen. We komen op voor inwoners die hulp nodig hebben. Daarom maken we duidelijke keuzes.

Visie

Verantwoordelijkheid nemen en geven. Dat is waar de SGP voor staat in Scherpenzeel. Een efficiënte en betrouwbare overheid die zich met kerntaken bezighoudt, dicht bij de burgers staat en doet wat ze belooft. Die overheid zorgt voor basisvoorzieningen en heeft tegelijk oog voor zwakken in de samenleving.

Voor de inwoners betekent dat meer eigen initiatief en zelfredzaamheid. Niet elke voorziening mag zomaar gesubsidieerd worden; van gebruikers mag een reële (financiële) bijdrage worden gevraagd. Kerken en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke taak in ons dorp.

Voor de gemeente betekent dat deze een sober en degelijk financieel beleid voert. De overheid dient de tering naar de nering te zetten in plaats van de lasten te verzwaren voor de burgers. Transparantie in de besluitvorming is hard nodig.

Prioriteiten

Onze prioriteiten beschrijven we in de volgende hoofdstukken, ingedeeld naar aandachtsgebieden:

1. Burger en bestuur: een betrouwbare overheid ten dienste van iedereen. 2. Veiligheid: een veilige samenleving en consequente handhaving. 3. Zorg en welzijn: aandacht voor de naaste die zorg echt nodig heeft. 4. Economie, werk en inkomen: werk gaat boven uitkering. 5. Educatie: kwaliteit voor iedereen, met behoud van identiteit in onderwijs. 6. Cultuur, recreatie en sport: gezonde ontspanning maar geen zondagssport en sportverdwazing. 7. Leefomgeving: een groen dorp in landelijke omgeving. 8. Ruimtelijke ordening en wonen: een evenwichtig woningaanbod rond een vitaal centrum. 9. Financiën: sluitende meerjarenramingen door sober en degelijk beleid.

Een selectie van concrete doelstellingen is te vinden in hoofdstuk 10.

1

Burger en Bestuur

Het bestuur is er voor de burger en niet andersom. De burger kiest niet voor niets de gemeenteraad. Raad, college en gemeentelijke organisatie zijn er voor de burger.

Gemeenteraad

De raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Zij dienen de belangen van de inwoners van de gemeente. Daarom moeten zij goed voeling houden met wat in de samenleving leeft en speelt.

De SGP wil dat de raad:

· meer wijk- en werkbezoeken aflegt; · heldere besluiten neemt en deze duidelijk uitlegt; · meetbare en objectieve doelen hanteert; · onafhankelijk van het college opereert; · de kaders van het gemeentelijk beleid bepaalt; · het college adequaat controleert.

College

Het is nodig dat het college kan rekenen op een ruim politiek draagvlak in de gemeenteraad. Het college moet toegankelijk zijn voor de inwoners.

De SGP wil dat het college:

· de kwaliteit van de organisatie garandeert en controleert op basis van vast te stellen indicatoren; · zorgvuldig en transparant is bij de uitvoering van wettelijke procedures (bijvoorbeeld ruimtelijk beleid); · spreekuur houdt voor burgers; · de klanttevredenheid beter onderzoekt en de resultaten ervan gebruikt voor verbetering van het beleid; · burgerparticipatie bevordert bij onderwerpen die zich daarvoor lenen.

Organisatie

De organisatie werkt voor college en gemeenteraad en dus ook voor de burger. Daarom is een professionele organisatie belangrijk.

De SGP wil dat de organisatie:

· klantgericht werkt; · klachten snel en adequaat oplost; · snelle en doelgerichte dienstverlening biedt; · de digitale dienstverlening uitbreidt; · proactief werkt en meedenkt met burgers en ondernemers; · de burger op de hoogte houdt van de ontwikkelingen betreffende vergunningen, aanvragen en dergelijke; · afspraken nakomt.

RSW en regionale samenwerking

Scherpenzeel is een kleine gemeente en heeft een sterkere positie in de regio nodig om de belangen van de plaatselijke bevolking te behartigen. Een slagvaardiger organisatie is nodig om toekomstige gemeentelijke taken te vervullen. Fusie van Scherpenzeel met Renswoude en Woudenberg (RSW) is de beste optie om dit te bereiken. Ook is intensieve samenwerking in de regio nodig.

De SGP wil dat:

· het college en raad zich sterk maken voor RSW; · behoud van vitale dorpskernen daarin een speerpunt is; · Scherpenzeel actief participeert in samenwerkingsverbanden, waaronder FoodValley; · het college de raad optimaal betrekt bij regionale ontwikkelingen; · de democratische legitimatie gewaarborgd is aangaande besluiten in de regio; · de kosten van regionale samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen beheersbaar blijven.

2

Veiligheid

Veiligheid is een basisbehoefte van mensen. Handhaving van de openbare orde en bescherming van de burger zijn kerntaken van de overheid.

Integraal veiligheidsbeleid

De SGP maakt zich sterk voor een integrale benadering van de lokale veiligheid. Enerzijds de aanpak van veelvoorkomende kleine criminaliteit en overlast, en anderzijds het bevorderen van verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

De SGP wil dat:

· het beleid erop gericht is het huidige hoge veiligheidsniveau te handhaven; · het gemeentelijke veiligheidsplan concrete doelen en meetbare indicatoren bevat zodat betere toetsing mogelijk is; · inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan de totstandkoming van het verbeterde veiligheidsplan bijdragen.

Politie

Bereikbaarheid, beschikbaarheid en zichtbaarheid van de politie is van essentieel belang. Hoewel organisatie en beheer in regionaal verband zijn geregeld, moet de daadwerkelijke politiezorg concreet gestalte krijgen in de wijken. Bij de verdeling van de sterkte verleent de SGP krachtige steun aan de burgemeester om de lokale prioriteiten in districtsplannen en korpsjaarplannen te verankeren.

De SGP wil dat:

· de zichtbaarheid van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) beter wordt; · het doen van aangifte eenvoudiger wordt; · de politie de aangiftebereidheid van burgers helpt verbeteren; · de politie een bureau heeft in ons dorp.

Brandweer en rampenbestrijding

De SGP staat voor een goede organisatie van brandweer en rampenbestrijding. Optimale samenwerking in de veiligheidsregio is nodig om de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te benutten.

De SGP wil dat:

· het landelijk vastgestelde basiszorgniveau voor hulpverleners en materieel (opleidingen, trainingen en oefeningen) gegarandeerd wordt; · Scherpenzeel beschikt over voldoende gemotiveerde brandweervrijwilligers.

Toezicht, controle en handhaving

De SGP staat voor consequente handhaving van afgesproken regels. Omdat de politie niet overal aanwezig kan zijn, is aanvullend (gemeentelijk) toezicht nodig om veiligheid in de openbare ruimte te bereiken.

De SGP wil dat:

· overlast door hangjongeren verdwijnt;
· de gemeente de schade verhaalt op plegers van vandalisme; · camera’s voor toezicht in het centrum, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling, indien nodig ingezet worden; · meer snelheidscontroles in de bebouwde kom uitgevoerd worden, gecombineerd met een helder ‘lik op stuk’ beleid; · geluidsoverlast na 23.00 uur beperkt wordt en burgers de beschikking hebben over een telefoonnummer om overlast te melden; · naleving van de sluitingstijden van horecagelegenheden en sportkantines gecontroleerd wordt; · de regels voor alcoholgebruik op straat conform de Algemene Plaatselijke Verordening nageleefd worden; · parkeren in de blauwe zone consequent gecontroleerd wordt.

3

Zorg en Welzijn

De SGP wil omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. De overheid behoort een schild voor zwakken te zijn. We willen ondersteuning bieden aan hen die dat echt nodig hebben en mensen vooral helpen om eigen verantwoordelijkheden weer op te kunnen pakken.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) legt veel verantwoordelijkheid bij de burgers. De zorg geldt de kwetsbare medeburgers. De gemeentelijke overheid zorgt voor een vangnet waar de maatschappelijke zorg ontoereikend is.

De SGP wil dat:

· kerken en diaconieën actief betrokken worden bij uitvoering van de WMO, onder meer door in de WMO-adviesraad een plaats in te ruimen voor een afvaardiging vanuit de kerken; · mantelzorgers, vrijwilligers en patiëntenorganisaties ondersteund worden wanneer dat nodig is; · er optimale keuzevrijheid is bij alle vormen van (thuis)zorg, zodat burgers hulp kunnen kiezen die bij hun identiteit past; · ouderen en gehandicapten de mogelijkheid hebben zo lang mogelijk zelfstandig te wonen; daarbij dient wel gewaakt te worden voor sociaal isolement en eenzaamheid; · de huisbezoeken aan ouderen worden gecontinueerd; · de gemeente een goede samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties bevordert, zodat ouderen en gehandicapten naar behoefte gebruik kunnen maken van een op maat samengesteld pakket van zorgverlening en dienstverlening; · de gemeente de beschikbaarheid van voldoende verpleegunits voor ouderen in het dorp stimuleert; · goede informatie, advies en ondersteuning verleend wordt door een (digitaal) zorgloket; binnen het zorgloket dient voldoende expertise beschikbaar te zijn om zorgvragers wegwijs te maken in het zorgnetwerk en de financiering van de zorg.

Zorg voor de jeugd

De jeugd is en heeft de toekomst. De SGP ziet het gezin als ‘de hoeksteen van de samenleving’. Daarom zijn wij terughoudend ten aanzien van kinderopvang en voor- en buitenschoolse opvang. Dat is geen overheidstaak. Juist in het gezin moet de basis worden gelegd voor het goed functioneren in de maatschappij. Voorzieningen als een peuterspeelzaal vindt de SGP waardevol, maar ziet het als particulier initiatief.

De SGP wil dat:

· de hulpverlening aan probleemjongeren een sluitende aanpak heeft om ‘tussen wal en schip’ situaties te voorkomen; · er een meldpunt inclusief opvangteam komt voor dergelijke jongeren; · het Jeugd Netwerk Scherpenzeel in beperkte vorm gehandhaafd blijft; · scholen primair de taak hebben bij het wegwerken van leer-, ontwikkelings- en taalachterstanden;
· opvoedkundige problemen van leerlingen vroeg gesignaleerd worden en hulp krijgen via schoolmaatschappelijk werk; · er voldoende ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd zijn (speelveldjes, speeltoestellen) in de verschillende wijken; · met wijk- en buurtverenigingen afspraken gemaakt worden over gezamenlijk beheer en toezicht van dergelijke speelvoorzieningen.

Volksgezondheid

Welvaart brengt risico’s met zich mee voor de volksgezondheid. De SGP vindt gezond leven in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burger, maar wil wel actief bijdragen aan bezinning en maatregelen om de volksgezondheid te bevorderen.

De SGP wil dat:

· de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) optimaal kan blijven functioneren; · lokaal gezondheidsbeleid samenhangend is en in overleg met diverse (lokale) deskundigen vastgesteld moet worden; · de effecten van gezondheidsbeleid getoetst worden zodat bijsturing mogelijk is; · de gemeente alert is op toegankelijke hulpverlening, onafhankelijk van het inkomen; · de gemeente goede bereikbaarheid van het eerstelijns gezondheidscentrum garandeert; · UMTS-zendmasten niet in woonwijken geplaatst worden.

Verslaving

De SGP vraagt speciale aandacht voor het verslavingsbeleid. Er bestaan veel vormen van verslaving. Verslaving aan alcohol, drugs, gokken en roken vragen gerichte behandeling.

De SGP wil dat:

· een actief alcoholontmoedigingsbeleid gevoerd wordt; · dit regionaal verder opgepakt wordt in FrisValley verband; · dit lokaal ingevuld moet worden door afspraken met horeca en sportverenigingen te maken over alcoholmatiging en sluitingstijden en hierbij te kiezen voor een oplossing die het meeste recht doet aan de zondagsrust; · sluitingstijden vervroegd worden en dat vooral op zaterdagavond 24:00 uur als uiterste sluitingstijd geldt; · de verstrekking van alcohol enige tijd vóór sluitingstijd gestopt wordt; · de leeftijd voor alcoholverkoop verhoogd wordt naar achttien jaar en daarop gehandhaafd wordt zodra het Rijk die ruimte biedt; · gokautomaten geweerd worden uit laagdrempelige gelegenheden; · kansspelen geweerd blijven; · wettelijke beperkingen betreffende roken goed nageleefd worden.

Ambulancezorg

De SGP vindt dat de normtijden voor ambulances gehaald moeten worden.

De SGP wil dat:

· ambulances altijd binnen 15 minuten ter plaatse zijn.

4

Economie, Werk en Inkomen

Werken is een waardevolle plicht. Het levert niet alleen inkomen op, maar ook sociale contacten. Wie werkt, vereenzaamt doorgaans niet. Daarom gaat werk voor uitkering. Maar wie dat echt niet kan, verdient ondersteuning van de overheid.

Werken en bedrijvigheid

De SGP wil economische activiteiten stimuleren, maar trekt daarbij ook grenzen. Werk is geen doel in zichzelf, maar richt zich op de bijdrage aan de maatschappij en het verwerven van inkomen. Inkomen biedt mogelijkheden zwakken te steunen. De SGP wijst de 24-uurs economie af.

De SGP wil dat:

· er een ondernemersloket komt; · het ondernemersklimaat verbetert door deregulering en verlaging van de administratieve lastendruk; · er actief beleid gevoerd wordt om plaatselijke ondernemers te betrekken bij opdrachten voor de gemeente; · de gemeente regelmatig overleg heeft met de ondernemersvereniging; · parkeermogelijkheden voor klanten en winkeliers verbeteren; · de winkelconcentratie in overleg met de ondernemers, bewoners en klanten onderzocht wordt; · er helder en flexibel beleid komt aangaande werken aan huis, met inbegrip van internetondernemingen; · dat commerciële activiteiten in ‘De Breehoek’ geen directe concurrentie vormen voor de plaatselijke ondernemers; · de gemeente maximale medewerking verleent om bedrijven te helpen die zich willen vestigen op het industrieterrein in Woudenberg; · koopzondagen niet toegestaan worden.

Werkloosheid

De rijksoverheid kent de gemeente twee budgetten toe: een werkdeel en een inkomensdeel. De SGP vindt dat het budget voor werk optimaal aangewend moet worden.

De SGP wil dat:

· de gemeente maatwerk levert in samenwerking met het UWV Werkbedrijf; · geld vrijgemaakt wordt voor scholing, omscholing en/of re-integratie; · werklozen en bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk aan het werk komen, waarbij de gemeente zo nodig ondersteuning biedt; · alleenstaande ouders met kinderen tot twaalf jaar ontzien worden bij de verplichting tot het zoeken van werk; · de samenwerking tussen de gemeente en het sociaal werkvoorzieningsschap wordt versterkt (bijvoorbeeld detacheringsba-nen).

Minimabeleid

Wie echt niet kan werken, verdient financiële ondersteuning. De gemeente moet zich houden aan landelijke richtlijnen, maar kan ook zelf iets doen. De SGP voert een pleidooi om alle wettelijke mogelijkheden te benutten. Daarnaast hebben kerken en andere maatschappelijk organisaties hier een taak.

De SGP wil dat:

· de gemeente maatwerk levert; · extra aandacht gegeven wordt aan mensen met beperkingen en kinderen die in een minimum inkomenssituatie opgroeien; · misbruik en fraude voorkomen en bestreden wordt en onterecht verleende tegemoetkomingen worden terugbetaald.

5

Educatie

Het belang van kwalitatief goed onderwijs kan moeilijk worden overschat. Onderwijs dient om de mens in staat te stellen de van God geschonken gaven te ontwikkelen. Lokaal onderwijsbeleid, huisvesting en leerlingenvervoer vallen onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Onderwijsbeleid

De SGP is van mening dat een goede verstandhouding tussen de verschillende partners (schoolbesturen, directies en gemeente) van groot belang is.

De SGP wil dat:

· de gemeente regelmatig overleg voert met alle betrokken besturen en instanties voor een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid; · de gemeente zich onthoudt van actieve inmenging in het curriculum van de school en de identiteit respecteert; · de gemeente bij aanvraag voor leerlingenvervoer niet de verlangde onderwijsrichting beoordeelt.

Huisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het lager en voorgezet onderwijs.

De SGP wil dat:

· de gemeente niet bezuinigt op het onderwijshuisvestingsbudget ten koste van het primair onderwijs en ten gunste van sport, recreatie, cultuur en buitenschoolse opvang; · het gemeentebestuur rekening houdt met het levensbeschouwelijke karakter en de identiteit van de school als het gebruik maakt van zijn vorderingsrecht op leegstaande lokalen; · de gemeente zorg draagt voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting, waarbij duurzaamheid, functionaliteit en veiligheid prioriteit krijgen.

Onderwijsachterstand

De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden (waaronder taalachterstand) en het signaleren van risicogedrag.

De SGP wil dat:

· achterstanden en risicogedrag in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht worden door goede samenwerking met consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderopvang en scholen; · kinderen niet worden verplicht een bepaalde vorm van onderwijs te volgen voordat zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt.

Brede School

De Brede School kan een goed instrument zijn voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en het bevorderen van sociale cohesie. De SGP pleit voor terughoudend beleid omdat veel beoogde taken primair in het gezin thuis horen.

De SGP wil dat:

· de Brede School beperkt vorm krijgt vanuit scholen en/of instellingen; · scholen of instanties de vrijheid hebben om te kiezen voor participatie in een Brede School; · activiteiten van scholen die niet participeren in de Brede School, maar die qua aard daar wel in passen, in aanmerking komen voor financiering; · de primaire onderwijstaken van de scholen niet in het gedrang komen door nevenactiviteiten en maatschappelijke taken; · de keuzevrijheid van ouders vanzelfsprekend is.

Bibliotheek

De SGP streeft bevordering van de leescultuur onder jong en oud na. De openbare bibliotheek vervult hierbij een belangrijke functie.

De SGP wil dat:

· de aangeboden boeken en andere informatiebronnen een verantwoorde strekking hebben; · er bij samenstelling en uitbreiding van het assortiment aandacht is voor verschillende doelgroepen, zoals laaggeletterden en verschillende denominaties binnen de gemeente; · er terughoudend omgegaan wordt met activiteiten met een ander dan bovengenoemd doel; · de bibliotheek op zondag gesloten is voor alle activiteiten.

6

Cultuur, Recreatie en Sport

De SGP ziet als hoofddoel van de cultuuropdracht de eer van God en het welzijn van de naaste. Deze visie geeft ook richting aan de invulling van cultuur, recreatie en sport.

Cultuur en cultuurhistorie

Primair dienen culturele activiteiten voort te komen uit particulier initiatief, maar de gemeente kan een stimulerende en ondersteunende rol hebben. Kunstuitingen in de publieke ruimte mogen niet kwetsend of aanstootgevend zijn.

De SGP wil dat:

· cultuurhistorische waarden (archeologie en monumenten) behouden blijven; · cultuurhistorische waarden ingezet worden om de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te bevorderen.

Recreatie en toerisme

De SGP is voorstander van verantwoorde recreatie en kleinschalig toerisme. De gemeentelijke taak bestaat vooral in het scheppen van goede randvoorwaarden.

De SGP wil dat:

· Scherpenzeel zich profileert als aantrekkelijke wandel- en fiets gemeente; · de recreatievoorzieningen passen bij het karakter van de gemeente en de zondagsrust niet aantasten; · recreatie en toerisme geen inbreuk maken op het buitengebied en de belangen van agrariërs.

Sport

Sport kan een positieve bijdrage leveren aan vorming en ontwikkeling van de jeugd, aan volksgezondheid en aan sociale verbanden. De SGP onderkent de positieve aspecten van sport en wil deze ondersteunen door als gemeente goede faciliteiten en accommodaties te bieden. De SGP wil geen sportverdwazing en geen zondagssport.

De SGP wil dat:

· verdere toepassing wordt gegeven aan het profijtbeginsel (‘de gebruiker betaalt’); · het zwemonderwijs in ’t Willaer gestimuleerd wordt; · de exploitatie van ‘De Breehoek’ kostendekkend is; · alcoholgebruik in sportkantines ontmoedigd wordt; · op zondag geen sportieve en andere niet-kerkelijke activiteiten in ‘De Breehoek’ toegestaan worden; · zondagssport niet gesubsidieerd wordt.

7

Leefomgeving

Een gezonde leefomgeving, waaronder ook het openbaar groen valt met het water, moet onze aandacht hebben. Hier geldt het rentmeesterschap over de schepping bij uitstek. Hoofdlijnen zijn bijvoorbeeld het investeren in duurzame energiebronnen en het duurzaam inrichten van de (leef)omgeving.

Groen

Het groen - bomen, struiken, plantsoenen en perken - bevordert de leefbaarheid van de gemeente. De SGP vindt een goed kwaliteitsniveau belangrijk omdat openbaar groen sterk beeldbepalend is.

De SGP wil dat:

· beeldbepalend groen en de groene lobben behouden blijven; · in de groene lobben slechts geïsoleerde bebouwing toegestaan is; · lokale ondernemers in overleg bepaalde rotondes en perken onderhouden in ruil voor beperkte reclame; · inwoners zelf meewerken aan het instandhouden van het kwaliteit van het openbaar groen in hun wijk.

Water en natuur

Water- en natuurbeheer worden steeds belangrijker onderwerpen van gemeentelijk beleid. De gemeente is bijvoorbeeld verplicht een waterplan te hebben.

De SGP wil dat:

· verontreinigingen van bodem en water worden tegengegaan en bestaande verontreinigingen adequaat worden gesaneerd; · de gemeentelijke riolering op een goed niveau beheerd wordt en knelpunten opgelost worden; · voldoende waterberging gerealiseerd wordt in nieuwbouwplannen; · natuurontwikkeling niet ten koste gaat van agrarische ondernemingen; · agrarische gronden alleen opgeofferd worden als er geen andere opties zijn.

Milieu- en afvalstoffenbeleid

Milieubeleid vraagt om een integraal plan. Vanzelf bestaat er een balans tussen milieu aspecten enerzijds en economische en sociale aspecten anderzijds.

De SGP wil dat:

· de gemeente inwoners regelmatig voorlicht over hun verantwoordelijkheid voor het milieu; · de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft ten aanzien van het beleid en gebruik van duurzame materialen; · bij nieuwbouw in ‘Zuid’ ingezet wordt op duurzaam energie- en materiaalgebruik; · bij afvalinzameling het principe dat ‘de vervuiler betaalt’ mag gelden, maar dat rekening gehouden wordt met de gezinsgrootte.

Verkeer en vervoer

Het verkeer zal voortdurend aandacht blijven vragen. Het aantal auto’s groeit nog steeds wat resulteert in sluipverkeer en onveilige situaties. De SGP hecht grote waarde aan maatregelen die de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid vergroten.

De SGP wil dat:

· meerdere oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers (gecombineerd met rijbaanversmalling) aangelegd worden op de Dorpsstraat en Stationsweg; · de onveilige en onoverzichtelijke verkeerssituaties bij de Hervormde Kerk en de Marktstraat aangepakt worden; · bij wegversmallingen wordt aangegeven wie voorrang heeft; · sluipverkeer door ons dorp tegengegaan wordt zonder grote belemmeringen voor de inwoners en winkelpubliek; · de effecten van verkeersbeperkende maatregelen eerst worden onderzocht door pilots uit te voeren; · vrachtverkeer alleen toegestaan is in de bebouwde kom als het bestemmingsverkeer is; · laad- en lostijden afgestemd worden op de schooltijden en andere piekbelastingen van de centrumroute; · er aandacht is voor veilige en goed aangeduide fietsroutes naar de basisscholen; · klachten over fiets- en voetpaden snel verholpen worden; · de kwaliteit van trottoirs verbeterd wordt voor mensen met beperkingen en ouderen en ook breder gemaakt worden in het centrum; · de ontsluiting van Scherpenzeel Zuid integraal onderdeel is van de totale planvorming voor het centrum en de te bouwen woonwijk ten zuiden van de Koepellaan; · de gemeente meer aandacht geeft aan de veiligheid van verkeers-deelnemers en een goede bewegwijzering bij uitvoering van werkzaamheden aan de openbare infrastructuur van de gemeente.

Parkeren

Het toegenomen aantal auto’s legt ook een zware druk op de parkeergelegenheden in ons dorp.

De SGP wil dat:

· extra parkeerruimte aangelegd wordt aan de oost- en westkant van het centrum; · extra parkeerruimte aangelegd wordt langs de Nieuwstraat ten behoeve van de begraafplaats; · knelpunten in wijken zo snel mogelijk aangepakt worden; · mogelijkheden voor parkeerplaatsen voor vrachtauto’s en grotere bedrijfsautos geïnventariseerd worden om de wijken te ontlasten; · de blauwe zone snel geëvalueerd wordt; eventuele uitbreiding van de blauwe zone naar de hele week (maandag tot en met zaterdag) wordt afhankelijk gesteld van de resultaten van de evaluatie.

8

Ruimtelijke Ordening en Wonen

De openbare ruimte moet verantwoord worden ingedeeld. De SGP wil het landelijke karakter van ons dorp behouden. Stedenbouwkundige plannen moeten in dit kader passen.

Bestemmingsplannen

De SGP pleit voor een langetermijnvisie en flexibiliteit in structuurvisies en bestemmingsplannen.

De SGP wil dat:

· in bestemmingsplannen voldoende rekening gehouden wordt met ontwikkelingen op korte termijn; · inwoners in een vroeg stadium duidelijk voorgelicht worden over en betrokken worden bij bestemmingsplanwijzigingen en herzieningen; · de herziening van het bestemmingsplan ‘Centrum’ voortvarend ter hand wordt genomen op basis van een integrale visie op het centrum met inachtneming van alle functies zoals wonen, ondernemen, winkelen en toerisme; · meer flexibiliteit nodig is bij nieuwe bestemmingsplannen aangaande welstand en reclame-uitingen om onnodige beperkingen voor burgers en bedrijven te voorkomen; · de mogelijkheid van mantelzorg (in woningen/bijgebouwen) wordt opgenomen in bestemmingsplannen; · een nul-optie voor seksinrichtingen gaat gelden voor de hele gemeente.

Buitengebied

Het buitengebied is primair het werkterrein van agrarische ondernemingen. De kwaliteit van het landelijk gebied heeft prioriteit voor de SGP.

De SGP wil dat:

· de gemeente agrariërs stimuleert en faciliteert bij functieverandering in het buitengebied; · terughoudend beleid gevoerd wordt aangaande horeca in het buitengebied; · verlichting van reclameobjecten in het buitengebied aan tijden gebonden is; · ‘verpaarding’ van het landschap wordt tegengegaan.

Begraafplaats

Goed onderhoud en een goed beheer van de begraafplaatsen is belangrijk voor de SGP. Tijdige planvorming voor toekomstige uitbreiding is nodig en maakt ruimen van graven in Scherpenzeel overbodig.

De SGP wil dat:

· tijdig ruimte wordt gereserveerd voor de toekomstige uitbreiding van de begraafplaats;
· dat bij uitbreiding onderzocht wordt welke inrichting van de begraafplaats het beste past bij de wensen van de bevolking; · de gemeente maximaal mee moet werken om de bestaande aula te verbeteren en te vergroten.

Wonen

Een aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich door variatie in woon- en leefmilieus. De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk.

De SGP wil dat:

· het college en gemeentelijke organisatie maximale inspanning leveren om woningbouwplannen sneller te realiseren; · voldoende betaalbare woningen worden gebouwd voor starters, senioren en huishoudens met één inkomen; · de prijs van goedkope (koop)woningen laag blijft; · de woningbehoefte en woonwensen regelmatig geïnventariseerd worden en de resultaten vertaald worden in beleid; · bouw van aanpasbare woningen (voor bijvoorbeeld ouderen) meer aandacht krijgt; · knelpunten bij de (uitvoering van de) huisvestingsverordening in beeld worden gebracht en het beleid zonodig wordt bijgesteld.

9

Financiën

De gemeente verkrijgt financiële middelen van het Rijk en via eigen belastingheffing. In alle gevallen gaat het om geld van de burger. Een transparant, gezond en verantwoord financieel beleid is voor de SGP het uitgangspunt.

Begroting

De SGP streeft een heldere en degelijke begroting na. Noodzakelijk is een bezinning op de vraag wat de taken van de gemeente in de toekomst zijn en welke voor rekening van de burger moeten liggen.

De SGP wil dat:

· de meerjarenraming structureel sluitend is; · het financiële beleid steunt op de meerjarenraming; · reserves alleen ingezet worden voor de geoormerkte doeleinden; · structurele uitgaven alleen gedekt worden door structurele bezuinigingen en/of structurele inkomsten; · de gemeente voldoende weerstandsvermogen heeft; · lopende uitgaven en huidige taken van de gemeente kritisch geëvalueerd worden (wel of niet continueren).

Belastingen en heffingen

Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente komt binnen via de onroerende zaakbelasting (OZB) en andere heffingen. De SGP is voorstander van terughoudende inzet van dit recht om belasting te heffen.

De SGP wil dat:

· heffingen als regel kostendekkend zijn voor de activiteit waarvoor ze bedoeld zijn; · de gemeente eerst de ‘tering naar de nering moet zetten’ alvorens zich te bezinnen op lastenverzwaring van de burger; · een beperkte verhoging van de OZB (bovenop de inflatienorm) alleen toegepast wordt als: a) bezuinigingsmaatregelen leiden tot een onverantwoorde aantasting van de basisvoorzieningen en de kerntaken van de gemeente; b) de heffingen op het afgesproken niveau zijn; c) duidelijk aangetoond welke concrete kerntaken en/of basisvoorzieningen met de extra OZB-verhoging in stand gehouden of gerealiseerd worden.

Subsidies

De SGP pleit voor een terughoudend subsidiebeleid. Dat geldt voor subsidies aan verenigingen maar ook voor ondersteuning van andere doeleinden. Het principe ‘de gebruiker betaalt’ is leidend principe.

De SGP wil dat:

· het subsidiebeleid van de gemeente grondig geëvalueerd wordt; · daarbij ook verkapte en indirecte subsidies meegenomen worden; · subsidies gekoppeld worden aan prestatieafspraken;
· bij sportsubsidies de verenigingssubsidies vervangen worden door deelnemerssubsidies aan jeugdigen tot 18 jaar (werkenden) of 21 jaar (studerenden).

Maatschappelijk rendement

Tijdelijk overtollige beschikbare financiële middelen worden onder strikte voorwaarden uitgezet.

De SGP wil dat:

· betrouwbaarheid en kredietwaardigheid verkozen worden boven een hogere rente; · de betrouwbaarheid en kredietwaardigheid gevolgd wordt van partijen waar geld is uitgezet.

10

Concrete Doelstellingen

Samenvatting van concrete doelstellingen voor 2011-2012

Burger en Bestuur - de SGP is vóór:

· RSW en samenwerking in FoodValley · Betere dienstverlening aan de burger

Veiligheid - de SGP is vóór:

· Grotere zichtbaarheid van politie en BOA · Meer controle op maximumsnelheid in woongebieden · Vermindering overlast en vandalisme

Zorg en Welzijn - de SGP is vóór:

· Ontmoediging alcoholgebruik · Verhoging leeftijdsgrens voor alcoholverkoop naar 18 jaar · Vervroegen en controleren sluitingstijden horeca en sportkantines · Waarborgen identiteit aangeboden zorg

Economie, Werk en Inkomen - de SGP is vóór:

· Inrichting ondernemersloket · Deregulering en administratieve lastenverlichting

Educatie - de SGP is vóór:

· Beperkte uitvoering Brede School / JOS, gecombineerd met activiteit gerichte financiering · Prioriteit geven aan primaire onderwijstaken

Cultuur, Recreatie en Sport - de SGP is vóór:

· Subsidiëring van vooral jeugddeelnemers · Verbetering exploitatie van ‘De Breehoek’ en sportterrein ‘De Bree’

Leefomgeving - de SGP is vóór:

· Beperking sluipverkeer in centrum · Extra parkeerplaatsen in wijken, in centrum en bij begraafplaats

Ruimtelijke Ordering en Wonen - de SGP is vóór:

· Ontwikkeling nieuwe visie op wonen en werken in het centrum · Snelle realisatie ontwerp bestemmingsplan centrum · Snelle afronding planvorming ‘Zuid’ (inclusief ontsluiting) · Stimuleren agrariërs bij bedrijfsvoering en functieverandering

Financiën - de SGP is vóór:

· Evaluatie en aanpassing subsidiebeleid · Sluitende meerjarenramingen