22 mei 2021

Partijdag 2021

Het hoofdbestuur heeft besloten in verband met de tijdsomstandigheden en de overheidsmaatregelen de partijdag van de SGP D.V. op zaterdag 22 mei 2021 opnieuw digitaal te houden.

Aan deze partijdag zijn geen kosten verbonden. Wilt u de digitale partijdag bijwonen, dan kunt u zich via uw afdeling of plaatselijke kiesvereniging aanmelden. Opgave is mogelijk tot uiterlijk maandag 3 mei. 

Agenda

1. Welkom en opening
a. Welkom door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen
b. Opening door plv. partijvoorzitter, ds. G.W.S. Mulder
c. Aanhankelijkheidsbetuiging aan Z.M. de Koning
d. Zingen van de coupletten 1 en 6 van het Wilhelmus

2. Verkiezing leden hoofdbestuur

3. Vaststellen verslagen
a. Partijdag 5 september 2020
b. Algemene vergadering 16 januari 2021
Inhoudelijke opmerkingen en/of vragen n.a.v. de verslagen

4. Jaarverslag 2020
a. Jaarverslag 2020: Vaststellen jaarverslag 2020 en vragen n.a.v. het verslag
b. Financieel jaarverslag 2020: Vaststellen van de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting daarop - strekt tevens tot décharge van het hoofdbestuur

5. Vaststellen begroting en activiteitenplan 2021

6. Behandeling voorstellen
a. Voorstellen van afdelingen/plaatselijke kiesverenigingen (er zijn geen voorstellen ontvangen)
b. Voorstellen van het hoofdbestuur (er zijn geen voorstellen)

7. Behandeling moties (er zijn geen moties ontvangen)

8. Politieke rede mr. C.G. van der Staaij + vraaggesprek

Pauze

9. Politieke actualiteiten - thema: gemeenteraadsverkiezingen

10. Afscheid hoofdbestuurslid, M.F. van Leeuwen

11. Bijdrage namens het Wetenschappelijk Instituut (WI)

12. Rondvraag

13. Dankwoord door partijvoorzitter, drs. D. van Meeuwen

14. Sluiting partijdag door ds. A.A. Egas